เครื่องดำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เปรม เพ็งยอดอุตสาหกรรม
2นาย พงศ์ศิริ ธรรมวุฒิอุตสาหกรรม
3นาย สถาปนิก คุ้มสะอาดอุตสาหกรรม
4นาย ธณิตพงษ์ สุภาชาติอุตสาหกรรม
5นาย อมฤต คำชมภูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมโภชน์ วันทัศน์ปวส.
2นาย ปฏิภาร น้ำชีปวส.
3นาย พงศ์ภาณุ จอนพงษ์ปวส.
4นาย จิรายุ พัดไทยปวส.
5นาย สมบูรณ์ ปานดีปวส.
6นาย สวิตต์ กุลเสือปวส.
7นาย กิตติพงษ์ หลิ่มธนชัยปวส.
8นาย ธีรพันธ์ บุญสมปวส.
9นาย กัญจน์ ค้ำชูปวส.
10นาย จีรพัฒน์ กิ่งแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การทำนามีขั้นตอนการเพาะปลูกหลายขั้นตอน เพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าว การปักดำเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เป็นการเพิ่มผลผลิต การปักดำจะต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ต้องใช้เวลามาก ผู้ประดิษฐ์ จึงมีแนวคิด ที่จะประดิษฐ์เครื่องดำนา เพื่อลดแรงงานคน ลดต้นทุนของเกษตรกร ผ่อนแรง ประหยัดแรงงานและเวลา วัชพืชก็ทำได้ลำบาก ใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นต้นกำลัง สามารถปักดำครั้งละ 2 แถว ระยะแถว25-30 เซนติเมตร มีขีดความสามารถในการทำงาน 3 ไร่ต่อวัน / คน ข้อจำกัดของเครื่องดำนาคือต้องมีการควบคุมระดับน้ำในแปลงนา และการเตรียมกล้าโดยการเพาะในถาดเท่านั้น การเพาะปลูกสามรถทำงานคนเดียว ในเวลาจำกัด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติของเครื่องดำนา :
ใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นต้นกำลัง สามารถปักดำครั้งละ 2 แถว ระยะแถว 25-30 เซนติเมตร มีขีดความสามารถในการทำงาน 3 ไร่ต่อวัน / คน ข้อจำกัดของเครื่องดำนาคือต้องมีการควบคุมระดับน้ำในแปลงนา และการเตรียมกล้าโดยการเพาะในถาดเท่านั้น การเพาะปลูกสามรถทำงานคนเดียว ในเวลาจำกัด
เครื่องดำนานี้สามารถช่วย ผ่อนแรง ประหยัดแรงงานและเวลา เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในการเพาะปลูก ส่งเสริมในเกษตรกรมีรายได้

Contact Information

Name : นาย เปรม เพ็งยอด
Email : Emut_77@hotmail.com
Phone : 0806830816
FB : https://www.facebook.com/งานจักรยานยนต์.วท.นครสวรรค์
LINE ID : 0638128478