เครื่องแจ้งค่าไฟฟ้าอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ปัญญานี กันยะกาญจน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ชโรธร แก่นจำปาอุตสาหกรรม
3นางสาว จุฬาลักษณ์ เศิกศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง มาลาศรี ใจกล้าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว จันทร์เพ็ญ พันธ์เพ็ชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรภัทร พลเยี่ยมปวส.
2นางสาว ปานตะวัน พรมชาติปวส.
3นางสาว อรอุมา ภาวะนิตย์ปวส.
4นาย วุฒิชัย แหวนเงินปวส.
5นาย ทศพล คำเฮืองปวส.
6นางสาว นิตยา บุตรปัจฉาปวส.
7นางสาว กาญจนา พรมมาปวส.
8นางสาว เจนจิรา บุญพายปวส.
9นางสาว อนุธิดา ผ่านเมืองปวส.
10นางสาว วรรนิภา มุกธวัตรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ตามบ้านเรือนจะมีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างมากในช่วงเวลากลางคืน เมื่อพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่าที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุในการใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณที่มากและเมื่อผู้ใช้งานทราบถึงจำนวนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทำให้สอดคล้องกับทฤษฏีของปัจจัยทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน (Kreth, & Cruthfield. 1984) จากการตอบแบบสอบถาม พบว่าความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ระบบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าอัจฉริยะสามารถแจ้งค่าไฟฟ้าได้ ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตัวเครื่องสามารถนำไปติดตั้งได้ง่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ามาวิเคราะห์และคำนวณเป็นค่าไฟฟ้าได้
ผู้ใช้งานสามารถทราบค่าไฟฟ้าได้

Contact Information

Name : นาง ปัญญานี กันยะกาญจน์
Email : punyanee.spun@gmail.com
Phone : 0868757607
FB : -
LINE ID :