อุปกรณ์ดามแขนพยุงแขนและดามขาแบบปรับองศา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรชัย ยินดีอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ธีรวัฒน์ แกล้วกล้าอุตสาหกรรม
3นาย นันทวัฒน์ พรสิทธิวรานนท์อุตสาหกรรม
4นาย นวศักดิ์ คงเจริญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐภัทร แสงจันทร์ปวส.
2นาย รวีโรจน์ มังคะลังปวส.
3นาย กันต์กมล วงศ์ทองลอยปวส.
4นาย ณัฐชยุตม์ ชวนชิดปวส.
5นาย ชินกฤต สุระเสนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การดำเนินการจัดทำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดามแขนพยุงแขนและดามขาแบบปรับองศา พร้อมแสดงผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ดามแขนพยุงแขนและดามขาแบบปรับองศาที่สร้างขึ้น โดยนำเอากรณีศึกษาจากการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีอาการไหล่หลุดและท่อนขาผิดรูป จากการเล่นกีฬาหรือแขนและขาหักจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ คณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดสร้างอุปกรณ์ดามแขนพยุงแขนและดามขาแบบปรับองศาโดยอาศัยทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบหมุน การทำงานของเฟือง และการเลือกใช้วัสดุมาประกอบการพิจารณาสร้างอุปกรณ์ขึ้นมา โดยไปทดลองใช้ ผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญประเมิน ด้านการสร้าง การหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องตามหัวข้อการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งคณะผู้จัดทำคิดว่าอุปกรณ์ขึ้นรูปทรงทอดมันที่สร้างขึ้นน่าจะได้นำไปใช้จริงต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะของอุปกรณ์ดามแขนพยุงแขนและดามขาแบบปรับองศา เป็นชิ้นส่วนที่สามารถปรับองศาได้ตามรูปแขนขาที่หัก
1 ได้อุปกรณ์ดามแขนพยุงแขนและดามขาแบบปรับองศา จำนวน 1 ชุด
2 เมื่อนำอุปกรณ์ไปใช้งานสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้
3 ลดอาการบาดเจ็บเพิ่มจากการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
4 สามารถดามขาส่วนที่ผิดรูปได้ และพยุงแขนเมื่อมีอาการบาดเจ็บที่ช่วงแขนหรือหัวไหล่

Contact Information

Name : นาย พรชัย ยินดี
Email : modify.pc@outlook.com
Phone : 0841314176
FB : -
LINE ID :