ลิฟท์อเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันทุกอาชีพในประเทศไทย มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการดำเนินการครั้งคณะผู้จัดทำ ได้นำประเด็นหลักของการช่วยในการทำงานจากที่สูงของแต่ละบุคคล มาประยุกต์ใหม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทำงานบนที่สูงตามอาคารบ้านเรือนนั้นมีความอันตราย ต้องการความสะดวก และรวดเร็ว ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงการลดจำนวนของบุคคลในการใช้งานอุปกรณ์ในการติดตั้งและซ่อมบำรุง ทั้งเวลา น้ำหนัก ความว่องไว ความพร้อม ความสะดวก และความปลอดภัยเป็นสำคัญ ไปทดลองใช ผูใชและผูเชี่ยวชาญประเมิน ดานการสราง การหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ สวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองตามหัวขอการประเมิน อยูในระดับดีมาก ซึ่งคณะผูจัดทำคิดวาลิฟท์อเนกประสงค์ ที่สรางขึ้นนาจะไดนำไปใชงานจริงตอไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุญลักษณะของลิฟท์อเนกประสงค์ สามารถทำงานในความสูง ไม่เกิน 4 เมตร ใช่ระบบมือหมุนในการขึ้นลง
1 การยกติดตั้งและซ่อมบำรุงลิฟท์อเนกประสงค์ 1 ตัว
2 ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน
3 มีความปลอดภัยต่อการทำงาน
4 การเคลื่อนย้ายสะดวก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรชัย ยินดีอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ธีรวัฒน์ แกล้วกล้าอุตสาหกรรม
3นาย นันทวัฒน์ พรสิทธิวรานนท์อุตสาหกรรม
4นาง พรรนรี ทองคำอุตสาหกรรม
5นางสาว ยลนันท์ ชมนาวังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิรวิทย์ เชื้อวิเชียรปวส.
2นาย ปรีชา เกษแม่นกิจปวส.
3นาย ลาภวัต อัตตะชีวะปวส.
4นาย ไพสิฐ แสวงหาปวส.
5นาย กิตติธัช เจริญสุขปวส.

Contact Information

Name : นาย พรชัย ยินดี
Email : modify.pc@outlook.com
Phone : 0841314176
FB : -
LINE ID :