อุปกรณ์ปักดำกล้าข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ หวังสุดดีอุตสาหกรรม
2นางสาว กุลิสรา วงค์เนตรอุตสาหกรรม
3นาย นิธิทัศน์ สัจสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย สำรวย วงษ์รักษาอุตสาหกรรม
5นาง สุริษา เกษรศิริสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไกรสร เชื้อบำรุงปวช.
2นาย ภัคพงศ์ ลือกะโทรกปวช.
3นาย วุฒิชัย ทำชนะปวช.
4นาย เอกรัตน์ บุญโสมปวช.
5นาย จักรพรรณ เทียมราชปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยมีดังนี้อุปกรณ์ปักดำกล้าข้าว ปักซ่อมแซมกล้าข้าว และสามารถลดเวลาในการปักดำกล้าข้าว ปักดำซ่อมแซมกล้าข้าวลงได้ โดยการลดปัญหาการกมลงในการปักดำต้นข้าว และโลหะแผ่นบางมาใช้ซึ่งน้ำหนักเบา และทนทาน และผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์ปักดำนากล้าข้าว หรือปักดำซ่อมแซมกล้าข้าว คือ ด้านความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุโดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ด้านความคงทนและการดูแลรักษา โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ด้านความคุ้มทุน โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้อุปกรณ์ปักดำกล้าข้าว ปักซ่อมแซมกล้าข้าวมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการใช้งาน
2. ได้แนวทางในการศึกษาเพื่อสร้างอุปกรณ์ปักดำนากล้าข้าว หรือซ่อมนา แบบอื่นต่อไป
3. เป็นการส่งเสริมการศึกษาทดลองและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

Contact Information

Name : นาย พิเชษฐ์ หวังสุดดี
Email : picheat1343@gmail.com
Phone : 0832606169
FB : -
LINE ID :