เครื่องทำไอศครีม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพพร น้อยวัฒนกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อลิเซีย โปรดี้ คัมมิ่งปวช.
2นาย ปิยะณัฐ งามดีปวส.
3นาย ธวัชชัย ปวกพรมมาปวส.
4นาย ณัฐพงษ์ บุดดีวงษ์ปวส.
5นาย ธนาธรณ์ อึ้งอร่ามถาวรปวส.
6นางสาว พัชรี พลอยประไพปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์เครื่องทำไอศครีมมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทำไอศครีม 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่อง 3.เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทำไอศครีม จากผลการวิจัย พบว่า การประเมินคุณภาพของการออกแบบและสร้างเครื่องจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านผลผลิต มีผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ 4.51-5.00 แสดงว่าผลการประเมินด้านการออกแบบและโครงสร้างนี้ มีคุณภาพดีมาก ส่วนด้านการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องโดยการทดลองการใช้งานเครื่องทำไอศครีมพบว่าสามารถทำงานได้ ร้อยละ 100 และพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทำไอศครีม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ซึ่งจากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าเครื่องทำไอศครีมมีคุณภาพและประสิทธิภาพขอบเขตของการศึกษา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องจักรใช้ในการประกอบอาชัพทำไอศครีม
2. สามารถทำไอศครีมได้สูงสุด 5 กิโลกรัม
3. ระยะเวลาการทำสามารถตั้งเวลา ได้
4. ไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
5. ประหยัดแรงงานคน
6. สะดวกต่อการใช้งาน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเครื่องทำไอศครีมว่ามีขั้นตอน วิธีการ และมีประโยชน์อย่างไร
2. ลดปัญหาการที่จะต้องใช้แรงมากๆในการใช้มือหมุน
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่ทำธุรกิจหันมาสนใจลงทุน.
4. มีทักษะเฉพาะทางมากขึ้นเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
5. เหมาะสำหรับเป็นเครื่องจักรในการประกอบอาชีพ

Contact Information

Name : นาย นพพร น้อยวัฒนกุล
Email : ins_5@msn.com
Phone : 061-5982514
FB : https://www.facebook.com/นายนพพร..น้อยวัฒนกุล
LINE ID : n.nop2514