บัตรคิวในงานรักษาพยาบาล

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์บัตรคิวในงานรักษาพยาบาล โดยมีสมมุติฐานในการศึกษา คือประสิทธิภาพได้จากเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงจากเครื่องพิมพ์บัตรคิวในงานรักษาพยาบาลกับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแบบปกติ ผลการวิจัยมีดังนี้ เครื่องพิมพ์บัตรคิวในงานรักษาพยาบาลใช้เวลาน้อยกว่าการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแบบปกติ คือ 5.45 นาที ความพึงพอใจจากผู้ใช้งานและผู้รับการบริการด้านพยาบาลในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขต่อเครื่องพิมพ์บัตรคิวในงานรักษาพยาบาลที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.24) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.65) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่มีชิฟ(Chip) บนบัตรเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลแทนการเขียนด้วยมือ ลดเวลาในการจัดลำดับคิวและลดขั้นตอนในการรักษาพยาบาล ซึ่งข้อมูลชื่อและนามสกุล น้ำหนัก ส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย(Body Mass Index :BMI)จะถูกประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลและลำดับคิว และพิมพ์ลำดับคิวพร้อมข้อมูลจำเป็นเบื้องต้นในการรักษาพยาบาล
1. ได้เครื่องพิมพ์บัตรคิวในงานรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
2. ได้เครื่องพิมพ์บัตรคิวในงานรักษาพยาบาลต้นแบบในการพัฒนา
3. ได้สร้างสรรค์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิมิตร อมฤธิ์วาจาอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.อ. รุ่งโรจน์ อุตมาตรอุตสาหกรรม
3นาย สุริยา มณีโสภาอุตสาหกรรม
4นาย นันทการ อิ่มผ่องสามัญ
5นาย ณัฐวุฒิ เสรีธรรมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปรัชญา ปลอบโยนปวช.
2นาย ธนพัฒน์ ไม้งามปวช.
3นางสาว อัมพิกา แช่มศรีดิษฐ์ปวช.
4นางสาว ณัฐชนน คณะโตปวช.
5นางสาว วรารัตน์ สะมะแอปวช.
6นาย ลัทธพล สิทธิเขตรปวช.
7นางสาว ศศิธร อันทะนิลปวช.
8นาย ศิริชัย รูปใสปวช.
9นาย ภูริศักดิ์ ศรีขจรปวช.
10นางสาว อรญา คุดขุนทดปวส.

Contact Information

Name : นาย นิมิตร อมฤทธิ์วาจา
Email : nmt239@gmail.com
Phone : 025172041
FB : -
LINE ID :