เครื่อง Ultrasonic Cleaner

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อวัยวะในร่างกายย่อมเสื่อมสภาพลงกระดูกและฟันก็เป็นอวัยวะที่สึกกร่อนไปตามวัยของคน เครื่อง Ultrasonic Cleaner โดยนำเอาหลักการสั่นสะเทือน ระบบอุลตร้าโซนิคและอุลตร้าไวโอเลต มาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำความสะอาดฟันปลอมเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างเครื่อง Ultrasonic Cleaner ที่สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์กำหนดไว้ทุกประการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถทำความสะอาดฟันปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สามารถกำจัดแบคทีเรียด้วยระบบ Ultraviolet
1. ได้เครื่อง Ultrasonic Cleaner ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
2. กำจัดแบคทีเรียที่ตกค้างอยู่ในฟันปลอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พัชรภรณ์ สมวงศ์-
2นาย อาทิตย์ เลิกนอกอุตสาหกรรม
3นาย อรัญ สุขสอนอุตสาหกรรม
4นาย กิตติพงษ์ ช่อทองดีอุตสาหกรรม
5นาย ศักดิ์ดา วงศ์อัจญรินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤชวัฒน์ กฤชด้ามนิลปวส.
2นาย เจษฎา บุตรชาปวส.
3นาย อภิสิทธิ์ บัวจันทร์ปวส.

Contact Information

Name : นางสาว พัชรีภรณ์ สมวงศ์
Email : aum_pcr@hotmail.com
Phone : 0827282159
FB : https://www.facebook.com/Phatcha.cha
LINE ID : pataumsom