รวงข้าวแห่งแผ่นดิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทร เตชะพนาลัยศิลปกรรม
2นาง ประภาพรรณ ประเสริฐศรีศิลปกรรม
3นางสาว ศิริลักษณ์ พยัฆศิริศิลปกรรม
4นางสาว วิลาสินี คงคุ้มภัย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยกร สุหัสปวช.
2นาย สุทน เจิมทาปวช.
3นาย ธนดล ชื่นใจชมปวช.
4นาย สถาพร กถาธรรมวุฒิปวช.
5นางสาว อธิฐาน เปล้ากระโทกปวช.
6นางสาว บุญธิดา แซกรัมย์ปวช.
7นาย ชนินทร์ ทองเชื้อปวช.
8นาย กชมน ชูดำปวช.
9นาย ณพสิทธิ์ เชานสกุลปวส.
10นาย ไกรวที มีพร้อมปวส.

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง ชุดเครื่องประดับ รวงข้าวแห่งแผ่นดิน มีวัตถุเพื่อศึกษากระบวนการการทำชุดเครื่องประดับ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดเครื่องประดับ ผู้วิจัยทำการศึกษาประวัติความเป็นมาของพระราชกรณียกิจที่มีต่อการพัฒนาสายพันธ์ข้าวไทย และทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา และใช้คความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำเครื่องเงิน เครื่องทอง นำมาจัดทำ ชุดเครื่องประดับ ในชื่อผลงานว่า รวงข้าวแห่งแผ่นดิน ขึ้นมา เพื่อเป็นการถ่ายทอดถึงโครงการพระราชดำริและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินในสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สำรวจความพึงพอใจของประชากรในท้องถิ่น จำนวน 30 คน ต่อชุดเครื่องประดับ รวงข้าวแห่งแผ่นดิน พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 3 ด้านเท่ากับร้อยละ 3.93 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องประดับสำหรับประดับร่างกาย ผลิตจากวัสดุเงินประดับอัญมณีมีความคงทนต่อการใช้งาน ใช้งานง่าย
ใชสำหรับสวมใส่ประดับร่างกายในชีวิตประจำวันหรือออกงานสมาคมต่างๆ ตามโอกาสอันสมควร และสามารถปรับเปลี่ยนจากจี้เป็นเข็มกลัดได้ในชิ้นเดียวกันทำให้สามารถเลือกสวมใส่ให้เหมาะกับชุดเครื่องแต่งกายได้หลากหลาย

Contact Information

Name : นาย อาทร เตชะพนาลัย
Email : arttech2009@gmail.com
Phone : 0860741839
FB : https://www.facebook.com/อาทร.เตชะพนาลัย
LINE ID : arttech2009