แผ่นปูทางเดินเท้าพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่งเสริมจากภาครัฐบาล ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม คณะผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง จึงคิดค้นและสร้าง แผ่นกระเบื้องพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยแผ่นกระเบื้องพลังงานแสงอาทิตย์นั้นทำงานแบ่งเป็น 2 ช่วงนั้น ช่วงตอนที่มีแสง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถส่องแสงสว่างต่อการเดินเท้าในเวลากลางคืน
2. สามารถนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง
4. มีส่วนประกอบในวงจรคือ แผงโซลาเซลล์ 30 Watt มีกระแสไฟฟ้า 1.64 Amp ใช้วงจรชาร์จแบตเตอรี่ และ LED 6 ตัวคือช่วงเวลากลางวัน
1 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
2 สามารถนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
3 สามารถเพิ่มมูลค่าของกระเบื้องปูพื้น
4 สามารถเพิ่มความปลอดภัยของการเดินในเวลากลางคืน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พัชรภรณ์ สมวงศ์-
2นาย อาทิตย์ เลิกนอก-
3นาย กิตติพงษ์ ช่อทองดี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บุญยเกียรติ ขาวนิยมปวส.
2นาย ศิริพล บรรณ์โรจน์ปวส.

Contact Information

Name : นางสาว พัชรีภรณ์ สมวงศ์
Email : aum_pcr@hotmail.com
Phone : 0827282159
FB : https://www.facebook.com/Phatcha.cha
LINE ID : pataumsom