แอปพลิเคชัน Dusit Zoo Simulator

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สุวรรณ แสงดาวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุนิษา ทองสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อธิสุ พันธศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5Mrs. Julie Luntao Politicoพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มาวิน ทับทิมใสปวส.
2นาย ประสิทธิ์ สาทองปวส.
3นาย ณัฐจักร แจ้งเจริญปวส.
4นาย สุทธิพงษ์ ทับฉ่ำปวส.
5นางสาว ศิราภรณ์ พรมโฮมปวส.
6นางสาว สิริขวัญ น้อยสังข์ปวส.
7นางสาว อารียา อาจหาญปวส.
8นางสาว สาวิตรี อ่อนศรีปวส.
9นางสาว สุนิสา พนัสปวส.
10นางสาว วรินยุภา ไกรฤกษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

แอปพลิเคชัน Dusit Zoo Simulator มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อจำลองสถานที่ภายในสวนสัตว์ดุสิตและเพื่อส่งเสริมให้แก่ผู้ที่สนใจในสวนสัตว์ดุสิตได้เข้าชมแบบจำลองภายในสถานที่สวนสัตว์ดุสิต ในรูปแบบของ 1) เกมจำลองสวนสัตว์ดุสิต 2) เทคโนโลยี AR จำลองสัตว์เสมือนจริงบนโทรศัพท์มือถือ 3) เทคโนโลยี VR จำลองสวนสัตว์ดุสิตเสมือนจริง เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะรู้จักสวนสัตว์ดุสิต และสัตว์ต่างๆ ภายในสวนสัตว์ดุสิต และเพื่อเก็บสวนสัตว์ดุสิตให้อยู่ในความทรงจำตลอดไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แอปพลิเคชัน Dusit Zoo Simulator ประกอบไปด้วย 3 รูปแบบหลักคือ
1. เกมนำเสนอสถานที่สวนสัตว์ดุสิต และสัตว์ต่างๆ ภายในสวนสัตว์
2. นำเสนอในรูปแบบ AR จำลองสัตว์เสมือนจริงบนโทรศัพท์มือถือ
3. นำเสนอผ่านแว่น VR จำลองสวนสัตว์ดุสิตเสมือนจริง
เพื่อใช้เป็นสื่อจำลองสถานที่สวนสัตว์ดุสิต

Contact Information

Name : ว่าที่ร.ต. นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ
Email : nopanond.ch@wanich.ac.th
Phone : 0866693820
FB : https://www.facebook.com/ch.nopanond
LINE ID : goffard