แอปพลิเคชัน Dusit Zoo Simulator

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ-
2นาย สุวรรณ แสงดาว-
3นางสาว สุนิษา ทองสุข-
4นาง ศิลาพร ผลวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อธิสุ พันธศรี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดุสิตตา ยอดเถื่อนปวช.
2นาย มาวิน ทับทิมใสปวส.
3นาย ประสิทธิ์ สาทองปวส.
4นาย ณัฐจักร แจ้งเจริญปวส.
5นาย สุทธิพงษ์ ทับฉ่ำปวส.
6นางสาว ศิราภรณ์ พรมโฮมปวส.
7นางสาว สิริขวัญ น้อยสังข์ปวส.
8นางสาว อารียา อาจหาญปวส.
9นางสาว บุษยา มากทรัพย์ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

Dusit Zoo Simulator มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อจำลองสถานที่ภายในสวนสัตว์ดุสิตและเพื่อส่งเสริมให้แก่ผู้ที่สนใจในสวนสัตว์ดุสิตได้เข้าชมแบบจำลองภายในสถานที่สวนสัตว์ดุสิต จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้คนที่ไม่สามารถไปสถานที่สวนสัตว์ดุสิตได้จึงจัดทำแอพพลิเคชัน Dusit Zoo Simulator เพื่อให้เข้าชมผ่าน แอพพลิเคชันได้ที่บ้าน โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ http://wanich.ac.th/DusitZooSimulator

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. แอพพลิเคชันนำเสนอเกี่ยวกับการจำลองสถานที่สวนสัตว์ดุสิต
2. นำเสนอด้วยแอพพลิเคชันโดยจำลองสถานที่สวนสัตว์ดุสิต
3. ผู้ที่สนใจสวนสัตว์ดุสิต สามารถเข้าชมแบบจำลองสถานที่สวนสัตว์ดุสิตโดยแอพพลิเคชัน Dusit Zoo Simulator

Contact Information

Name : ว่าที่ร.ต. นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ
Email : nopanond.ch@wanich.ac.th
Phone : 0866693820
FB : https://www.facebook.com/ch.nopanond
LINE ID : goffard