เครื่องดำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิโรจน์ มั่นคงอุตสาหกรรม
2นาย สุรชัย ทันสมัยอุตสาหกรรม
3นาย ชาญณรงค์ แช่มช้อยอุตสาหกรรม
4นาย นพดล วิพานิชอุตสาหกรรม
5นาย ภานุมาส ยะเครืออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จรูญ พิมพินิจปวส.
2นาย ณัฐชัย ประสาทแก้วปวส.
3นาย ปณชัย ชินสุวรรณ์ปวส.
4นาย วสันต์ ผ้าแดงปวส.
5นาย หัสดิน ทาลาปวส.
6นาย วุฒิชัย ใจตรงปวส.
7นาย สหชาติ ทองดีเลิศปวส.
8นาย สุรศักดิ์ เทพสวัสดิ์ปวส.
9นาย อัศวิน ศรีทองปวส.
10นาย จักริน คำมะลิปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการทำนาข้าวที่เพิ่มผลผลิตในแต่ละปีสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลผลิตของข้าวก็เกิดจากชาวนาที่เป็นผู้ดูแลและหาวิธีต่างๆ ในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ในการปลูกข้าวมีวิธีปลูกที่ไม่เหมือนกัน มีทั้งการหว่านคราดกลบหรือไถกลบ การหว่านน้ำตม และการปลูกแบบปักดำนา ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดสร้างเครื่องดำนาขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อช่วยชาวนาทำนาข้าวแบบปักดำนา โดยเครื่องดำนาขนาดเล็กจะขับเคลื่อนไปตามท้องนาชาวนาลากอุปกรณ์ โดยชาวนาไม่ต้องลงไปปักดำ เครื่องดำนาขนาดเล็กจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยชาวนาทำนาข้าวแบบปักดำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชาวนาไม่ต้องลงไปปักดำ เครื่องดำนาขนาดเล็กจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยชาวนาทำนาข้าวแบบปักดำ ได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นลดการเป็นโรคข้อกระดูกเพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.ลดปัญหาการเป็นโรคข้อกระดูกของชาวนา
2.ประหยัดพลังงาน
3.ช่วยชาวนาในการทำนาให้เกิดผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น
4.เป็นต้นแบบเครื่องดำนาขนาดเล็กในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

Contact Information

Name : นาย วิโรจน์ มั่นคง
Email : viroch91@hotmail.com
Phone : 0927120759
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : viroch0301