เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบประหยัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิโรจน์ มั่นคงอุตสาหกรรม
2นาย สุรชัย ทันสมัยอุตสาหกรรม
3นาย ภานุมาส ยะเครืออุตสาหกรรม
4นาย นพดล วิพานิชอุตสาหกรรม
5นาย ชาญณรงค์ แช่มช้อยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วสันต์ ผ้าแดงปวส.
2นาย เฉลิมชาติ ศรีบริบูรณ์ปวส.
3นาย สหชาติ ทองดีเลิศปวส.
4นาย ปณชัย ชินสุวรรณ์ปวส.
5นาย จรูญ พิมพินิจปวส.
6นาย สุรศักดิ์ เทพสวัสดิ์ปวส.
7นาย ณัฐชัย ประสาทแก้วปวส.
8นาย อัศวิน ศรีทองปวส.
9นาย หัสดิน ทาลาปวส.
10นาย วุฒิชัย ใจตรงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องดำนาขนาดเล็กแบบประหยัด ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องดำนาขนาดเล็กแบบประหยัด และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบประหยัด โดยทำการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการปักดำกล้าข้าว ออกแบบและสร้างเครื่องดำนาขนาดเล็กแบบประหยัด การทดลองประสิทธิภาพการทำงานโดยเปรียบเทียบการปักดำกล้าข้าวด้วยแรงงานคนกับเครื่องดำนาขนาดเล็กแบบประหยัดเม่ื่อขนาดพื้นที่นาเท่ากัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อสร้างเครื่องดำนาขนาดเล็กแบบประหยัด
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดำนาขนาดเล็กแบบประหยัด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องดำนาขนาดเล็กแบบประหยัด

Contact Information

Name : นาย วิโรจน์ มั่นคง
Email : viroch91@hotmail.com
Phone : 0927120759
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : viroch0301