มิกซ์เกรนส์ ขนมธัญพืชอบกรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุรีพร คืนดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พัชรินทร์ นามมนตรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง มลีทอง จารุพงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สุภาพร ถิรบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุปราณี บุญสืบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราวรรณ ทวีสุขปวส.
2นางสาว ชญาณี บุญราศรีปวส.
3นางสาว สุธิดา มะปรางก่ำปวส.
4นางสาว นุจรีย์ เขียวคำปวส.
5นางสาว อมรศรี ทีเขียวปวส.
6นางสาว อรอนงค์ คูณทาปวส.
7นางสาว พรสุดา ทาผลปวส.
8นางสาว ยุพาวรรณ เรืองแสนปวส.
9นางสาว ศศิประภา การบุญปวส.
10นางสาว หนึ่งฤทัย จารุตันปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มิกซ์เกรนส์ขนมธัญพืชอบกรอบ มีแนวคิดจากที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมยกระดับสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปอาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร คณะผู้ทำวิจัยจึงได้มีแนวคิดนำธัญพืช ซึ่งประกอบด้วย ข้าวเหนียวดำ ถั่วแดง ถั่วเหลือง ลูกเดือย และพืชท้องถิ่น ได้แก่ มันเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป โดยพัฒนาแปรรูปมาจากแป้งถั่วแดง แป้งถั่วเหลือง แป้งลูกเดือย แป้งข้าวเหนียวดำ แป้งมันเทศ มีจำหน่าย 2 รสชาติ คือ รสต้นตำรับและรสข้าวเหนียวดำจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ มิกซ์เกรนส์ ขนมธัญพืชอบกรอบ พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและรสชาติอร่อย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ได้ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่สามารถบริโภคได้ทุกฤดูกาล
ผลิตภัณฑ์ มิกซ์เกรนส์ ขนมธัญพืชอบกรอบ สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์

Contact Information

Name : นางสาว สุรีพร คืนดี
Email : moo-nong@hotmail.com
Phone : 0818793868
FB : https://www.facebook.com/krusureeporn
LINE ID : s.khuendee