ป้ายจราจรพลังงานไฟฟ้าแรงลมรถ

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการเลือกใช้พลังงานทดแทนมาเพื่อผลิตไฟฟ้ามีหลายแบบรูปแบบ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เป็นต้น แต่เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าแต่ละรูปแบบมีขอบเขตที่จำกัด ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา เช่น พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตในเวลากลางคืนได้ จากข้อเสียของพลังงานทางเลือก จำเป็นต้องมีการเลือกใช้วิธีการแบบอื่นๆเพื่อมาผลิตไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัย จึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน “ป้ายจราจรพลังงานไฟฟ้าแรงลม” โดยอาศัยแรงลมจากรถยนต์วิ่งผ่านแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ มาปะทะกับกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้หมุนทำงานตลอดเวลา โดยจะติดตั้งริมถนน ในระยะที่ปลอดภัยกับยานพาหนะอื่น ๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมแบบแนวตั้งโดยใช้แรงลมรถมาหมุน ผลิดไฟฟ้าเก็บเข้าสู่แบตตเตอรี่ แล้วนำไฟฟ้าไปใช้กับไฟ LED เพื่อบ่งบอกเป็นป้ายจราจรเป็นแสงสว่างให้สามารถมองเห็นในระยะทางที่ไกล เช่น ทิศทางเลี้ยวต่าง ๆ โดยให้สามารถชาร์ทไฟฟ้าให้เต็มตลอดเวลาและสามารถใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
เพื่อนำไฟฟ้าไปใช้กับหลอดไฟ LED เพื่อบ่งบอกเป็นป้ายจราจรเป็นแสงสว่างให้สามารถมองเห็นในระยะทางที่ไกล เช่น ทิศทางเลี้ยวต่าง ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิษฐ รัตนคำอุตสาหกรรม
2นางสาว ชลลดา จุลเอียด-
3นางสาว จิรนันท์ เชื้อเงิน-
4นางสาว นิรมล พลแพงขวา-
5นางสาว นุชธิตา ม่วงเกษมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิชัย แสงจั่นปวช.
2นางสาว ศศิธร เสี่ยงเจริญผลปวช.
3นาย นิธิ ทารักษาปวส.

Contact Information

Name : นาย สิษฐ รัตนคำ
Email : jamnoon.sri@gmail.com
Phone : 0898774360
FB : -
LINE ID :