ชิลเลอร์รีไซเคิล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มานะศักดิ์ โคตร์ธนูอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ว่าที่ร้อยตรีภัทราวุธ แสงกล้าอุตสาหกรรม
3นาย จิราวัฒน์ ทานุชิตอุตสาหกรรม
4นาย กิตติศักดิ์ ลือบรรเลงอุตสาหกรรม
5นางสาว เยาวมาลย์ จันทร์ไพศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณรงค์เวท ขันธศึกษาปวส.
2นาย รัชพล คำหอมกุลปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

น้ำทิ้งจากตัวแอร์ปล่อยออกมาด้านนอกห้องเพื่อทำให้ห้องที่ใช้งานกลายเป็นอากาศเย็นและแห้งซึ่งน้ำที่ออกมาจากท่อถ้าเปิดแอร์เป็นเวลา 8-10 ชม.จะสามารถเก็บน้ำได้ 10-15 ลิตรและไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อะไร โดยจะหยดทิ้งและเกิดเป็นคราบตามผนังที่ทาสี หรือตะไคร่น้ำเกาะตามพื้นและผนังตึก ดังนั้นจึงมีแนวคิดจะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจะทำการเก็บน้ำจากท่อน้ำทิ้งเพื่อมาใช้เพื่อเป็นการลดปัญหาเหล่านั้น และสามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศได้อีกทางหนึ่ง และสามารถทำความสะอาดแผงระบายความร้อนไปในตัวอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชิลเลอร์รีไซเคิล หมายถึงอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อนำน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศใช้ให้เกิดประโยชน์และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศและทำความสะอาดชุดคอนเดนเซอร์ยูนิต ได้ในเวลาเดียวกันและยังสามารถตรวจเช็คอุณหภูมิก่อนที่เครื่องทำงานและหลังเครื่องทำงานได้ทันทีโดยจะใช้ชิลเลอร์รีไซเคิลกับเครื่องปรับอากาศสำนักงานขนาด18,000 BTU – 24,000 BTU และสามารถใช้เป็นชุดล้างแอร์เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องมีการต่อสายยางในพื้นที่ที่ไม่มีแหลงน้ำหรือแรงดันน้ำไปไม่ถึง
การประดิษฐ์ชิลเลอร์รีไซเคิล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
1.7.1.ใช้พลังงานน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศให้เกิดประโยชน์
1.7.2.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพชุดคอนเดนเซอร์ยูนิตด้วยการลดอุณหภูมิ
1.7.3.ช่วยทำความสะอาดชุดคอนเดนเซอร์ยูนิต
1.7.4.สามารถใช้เป็นชุดล้างแอร์เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องมีการต่อสายยางในพื้นที่ที่ไม่มีแหลงน้ำหรือแรงดันน้ำไปไม่ถึง
1.7.5.นักเรียน นักศึกษามีการคิดอย่างมีเหตุมีผล นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ชุมชน และสังคม

Contact Information

Name : นาย มานะศักดิ์ โคตร์ธนู
Email : p.pat1983@gmail.com
Phone : 0817391067
FB : https://www.facebook.com/manasakhot@hotmail.com
LINE ID : manasakhot