อุปกรณ์จับยึดมีดกลึงปรับระดับเวอร์ชั่น2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชยากร แสงจินดา-
2นาง รักชนก โคตรพันธ์-
3นาย ธนาวุฒิ แต่งแดน-
4นาย ณัฐพล ไชยเอมสามัญ
5Miss Junilyn Juanezaสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หะกาศปวส.
2นาย ณัฐภัทร บุญน้อยปวส.
3นาย อดิศร ชนะสัตย์ปวส.
4นาย พงศกร บุบผาชาติปวส.
5นาย คณาธิป อิสโรปวส.
6นาย ณัฐนนท์ รักแจ้งปวส.
7นาย ภควัต บุญลีย์ปวส.
8นาย จิรายุ นุ่มเถื่อนปวส.
9นาย อำนวย ราชวงษ์ปวส.
10นาย ภิพบ แท่นทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์จับยึดมีดกลึงปรับระดับ เวอร์ชั่น 2 ความพึงพอใจด้านโครงสร้างและการออกแบบ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในโครงสร้างและการออกแบบอุปกรณ์จับยึดมีดกลึงปรับระดับ เวอร์ชัน 2 โดยภาพรวมพบว่า ผู้ใช้งานอุปกรณ์จับยึดมีดกลึงปรับระดับ เวอร์ชั่น 2 มีความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีและด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านโครงสร้างทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 4.36 = 4.36, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 ( = 4.26, S.D. = 0.53) และด้านด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.16 ( = 4.16, S.D. = 0.61)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อช่วยแก้ปัญหาการตั้งระดับมีดกลึงได้แม่นยำขึ้น มีความแข็งแรงทนทาน และยังสามารถจับมีดกลึงได้หลากหลายรูปแบบ
อีกทั้งยังมีความสะดวกสบายในการใช้งานและมีความปลอดภัยในการทำงาน
1. เพิ่มความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะกลึงชิ้นงาน
2. อำนวยความสะดวกในการกลึงชิ้นงาน
3. ใช้งานได้กับเครื่องกลึงทั่วไปตามสถานศึกษาหรือโรงงาน
4. เพิ่มมูลค่าและสามารถนำไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

Contact Information

Name : นาง รักชนก โคตรพันธ์
Email : rukchanok31@hotmail.com
Phone : 0818226831
FB : -
LINE ID : rukchanok19