GREEN HOUSE

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ สุขปลั่งอุตสาหกรรม
2นาย ปวีณ แก้วใสอุตสาหกรรม
3นาย ยทุธนา ทรัพย์ประเสริฐ-
4นาย ภูมิพัฒน์ ยวงการ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทวีทรัพย์ พูนเพิ่มปวส.
2นาย ธวัชชัย ศรีโสภาปวส.
3นาย สิทธิศักดิ์ พูลศรีปวส.
4นาย สหรัฐ สุภลักษณ์ปวส.
5นาย บุญธรรม จำปาปวส.
6นาย ณัฐพงศ์ หงษ์ทองปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ด้านประเภทกำหนดโจทย์ “ Greenhouse” เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่นำสิ่งที่มีอยู่มาทำให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้สะดวกยิ่งขึ้น Greenhouse สามารถควบคุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ความเข้มของแสง ระยะที่พืชรับแสง อุณหภูมิ และ ความชื้นของโรงเรือน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าออกแบบสร้าง Green house สามารถผลิตพืชได้ทั้งปีโดยไม่ต้องอาศัยฤดูกาลตามธรรมชาติเข้าช่วยผู้ปลูกสามารถวางแผนการผลิตได้ง่ายและไม่เสี่ยงต่อการแปรปรวนของธรรมชาติน้อยกว่าการปลูกในพืชที่โล่งแจ้ง ลดโอกาสในการสัมผัสสิ่งสกปรกทำให้พืชที่ผลิตได้สะอาดไม่เป็นพาหะนำโรค
สามารถผลิตพืชได้ทั้งปีโดยไม่ต้องอาศัยฤดูกาลตามธรรมชาติเข้าช่วยผู้ปลูกสามารถวางแผนการผลิตได้ง่ายและไม่เสี่ยงต่อการแปรปรวนของธรรมชาติน้อยกว่าการปลูกในพืชที่โล่งแจ้ง ลดโอกาสในการสัมผัสสิ่งสกปรกทำให้พืชที่ผลิตได้สะอาดไม่เป็นพาหะนำโรค

Contact Information

Name : นาย สมเกียรติ สุขปลั่ง
Email : somkiat1521@gmail.com
Phone : 0966955193
FB : -
LINE ID :