ถ่านชาร์โคลล้างผักและผลไม้

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ได้ดำเนินการวิจัย ดังนี้ 1). เพื่อพัฒนาสูตรผงถ่านชาร์โคลล้างผักและผลไม้ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารเคมีกำจัดแมลงมากที่สุด มีส่วนผสมของถ่านไม้ไผ่ 60 % ถ่านเปลือกมังคุด 12 % ผงฟู 22 % แป้งข้าวเหนียว ขึ้นรูป 5 % และสารสกัดจากเปลือกมังคุด 1 % ถ่านชาร์โคลสีดำ มีประจุไฟฟ้าจากการเผาลำต้นไผ่ตงและเปลือกมังคุดที่แยกเผาที่ 400 องศาเซลเซียส สกัดสารจากเปลือกมังคุด มีองค์ประกอบของสารแทนนิน ความเข้มข้น ที่ 0.02 % สามารถยับยั้งเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียได้ สูตรส่วนผสม 160 กรัม นำมาอัดขึ้นรูปก้อนละ 6 กรัม ได้ 26 ก้อน ผลิตภัณฑ์มีสีดำ มีกลิ่นถ่านไม้ ไม่ระคายเคือง มีความเป็นเบสอ่อน ค่าพีเอช 8 2).เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ให้ข้อมูล 20 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ก้อนถ่านล้างผักและผลไม้ เป็นถ่านก้อนน้ำหนักก้อนละ 6 กรัม บรรจุใน24ก้อนต่อ1กระปุก ใช้ล้างผักและผลไม้ให้สะอาด ปลอดจากสารกำจัดแมลง ยับยั้งเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ติดมากับผักและผลไม้ไม่มีสารตกค้าง ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.ล้างผักและผลไม้ให้สะอาด
2.ปลอดจากสารกำจัดแมลงที่ติดมากับผักและผลไม้
3.ยับยั้งเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ติดมากับผักและผลไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กนกอร สายบรรดิษอุตสาหกรรม
2นาง จงกล กระจ่างแจ้งอุตสาหกรรม
3นางสาว ดลยา ว่องไวอุตสาหกรรม
4นาย ธนันวัฒน์ จิตรวิโรจน์อุตสาหกรรม
5นาง สุรางคณา เสขะกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เบญจวีร์ พืชพันธุ์ปวส.
2นางสาว ณัฐธิมา แด่ริรัมย์ปวส.
3นางสาว ณัฐรินทร์ แสนกล้าปวส.
4นาย ณัฏฐินันท์ ทนเถื่อนปวส.
5นาย เมธี ไชยพรหมมาปวส.
6นางสาว ชลธิชา ฉลองคุณปวส.
7นางสาว สิริยาภรณ์ ชูเชิดปวส.
8นางสาว พรรณนิภา เมืองเกิดปวส.
9นางสาว มัณทนา บัวดอกปวส.
10นางสาว ณัฐกฤตา สุขเรืองปวส.

Contact Information

Name : นางสาว กนกอร สายบรรดิษ
Email : saibanditkookkik@gmail.com
Phone : 0649451624
FB : https://www.facebook.com/kookkik.arts
LINE ID : bigbig.head