เครื่องลงทะเบียนผู้ใช้บริการสำหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรวัฒน์ แสงคุณธรรมอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ภวัต กาญจนวิศิษฏ์ผล-
3นาย ชูสกุล พรหมมาศ-
4นาย พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันทวัฒน์ สุนทรธรรมปวส.
2นาย ชนิสร แย้มเกษมปวส.
3นาย นัฐพล ฉิมบ้านไร่ปวส.
4นาย ธนาธิป ศรลัมภ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ซึ่งเป็นภารกิจด้านให้บริการเป็นศูนย์การดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริการชุมชนแล้วยังเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริง โดยในการเข้ารับบริการจะต้องมีการกรอกข้อมูลด้วยตัวบุคคลจากบัตรประชาชน ในรูปแบบการเขียนหรือพิมพ์ข้อมูลจากบัตรประชาชน สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลา เพิ่มความถูกต้องและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้าใช้บริการและผู้ให้บริการ ซึ่งเครื่องฯสามารถรับข้อมูลการลงทะเบียนได้จากเครื่องอ่านบัตรประชาชน และปริ้นรายละเอียดอันได้แก่ คูปองรับสินค้าคืนและคูปองส่งซ่อม รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลผู้เข้าบริการไว้ในเครื่องได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- สามารถสั่งพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์หัวความร้อนเพื่อส่งออกคูปองและเอกสารติดสินค้าหรือบริการได้
- รองรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนได้โดยตรง
- ระบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการสำหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนสามารถใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนในการลงทะเบียนได้
- ผู้พัฒนารู้และเข้าใจหลักและวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมองกลฝังตัว
- ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการและศูนย์ผู้ให้บริการ

Contact Information

Name : นาย จิรวัฒน์ แสงคุณธรรม
Email : jirawat.tatc@gmail.com
Phone : 0846695593
FB : https://www.facebook.com/Are.Jirawat
LINE ID : arejirawat