อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริยา สามแก้วอุตสาหกรรม
2นาย หลวง ประสานพันธ์อุตสาหกรรม
3นาย ชิณวัธ โชติพันธ์อุตสาหกรรม
4นางสาว ชนัดดา พลายเนาว์อุตสาหกรรม
5นางสาว พัญทิวา พิเคราะห์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัชรพล คำงามปวช.
2นาย ธวัชชัย จันทะเนตรปวช.
3นาย วุฒิพงษ์ บริบาลปวส.
4นาย สุริยา เข็มมาปวส.
5นาย ศิรินันท์ จันทร์อร่ามปวส.
6นางสาว ลัดดา ศรีโสภาปวส.
7นาย ศรีมงคล อุดมแก้วปวส.
8นางสาว ปวีณา ถนอมทรัพย์ปวส.
9นางสาว ปิยะธิดา บับพิบูลย์ปวส.
10นาย เทพพิชัย สมจิตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประดิษฐ์ อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1)เ1. เพื่อสร้างอุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC 2)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปที่ใช้รถจักรยานยนต์ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทางรถจักรยานยนต์ของทางภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่ออุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ซึ่งผลงานวิจัย พบว่า อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ทนทาน และ น้ำหนักเบาเหมาะกับการใช้งาน อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ใช้งานได้ดี และนอกจากนี้กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้ อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ลักษณะอุปกรณ์เป็นกล่องสแตนมีความ แข็งแรง ทนทาน มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน ความปลอดภัยทางทรัพย์สินสูง
อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC สามารถช่วยรักษาทรันย์สินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Contact Information

Name : นาย สุริยา สามแก้ว
Email : Chinnawat.ok@gmail.com
Phone : 0854912343
FB : -
LINE ID :