โจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแปรรูปข้าวกล้องงอกเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียง ศึกษาปริมาณผักอบแห้งที่เหมาะสม ศึกษาระยะเวลาการคืนตัวของโจ๊ก ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียง ผลการวิจัยพบว่าวิธีการแปรรูปข้าวกล้องงอกเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียง โดยสูตรพริกแกงเลียงต้นแบบใช้สูตรของอาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์ ระยะเวลาการคืนตัวของผลิตภัณฑ์เมื่อเติมน้ำร้อนอุณหภูมิ 92 – 96 องศาเซลเซียสแล้วคนให้เข้ากัน ใช้เวลา 3นาที ผู้บริโภคกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงเทียบเคียงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป (มอก.315-2522) มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกข้อและมีความปลอดภัยต่อการบริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่นิยมรับประทานอาหารประเภทโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป บรรจุในถุงขนาด 35กรัม ต่อ1ถุงราคา 25บาท เก็บไว้นาน 6 เดือน
ข้าวกล้องงอก มีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟิโนลิค (Phenolic compounds) ช่วยชะลอความแก่ สารออริซานอล (Orizanal) ช่วยลดอาการผิดปกติของวัยทอง สารกาบา (GABA) ช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อม ช่วยผ่อนคลาย ทำให้จิตใจสงบ หลับสบาย ลดความเครียดวิตกกังวล และมีเยื่อใยอาหาร (Food fiber) มีโปรตีนจากทูน่ามากกว่ามาตรฐานกำหนดถึงเกือบ 2 เท่า มีเบตาแคโรทีน (Beta carotene) จากฟักทอง และมีสารไพเพอร์รีน (Piperine) จากพริกไทย ช่วยลดไขมันและระดับน้ำตาลในเลือด และช่วยเพิ่มปริมาณการดูดซึมยาและอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริมสามัญ
2นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
3นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาศิลปกรรม
4นางสาว สาวิตรี ศรีประศาตร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ธัญญารัตน์ ธัญญานุกูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ญาณินดา กลิ่นไทยปวช.
2นาย ดุลย์รัตน์ ศรสุวรรณปวช.
3นางสาว พิชญา ดาคำปวช.
4นางสาว นันทวัน บุปผาปวช.
5นาย กฤษณพร พุ่มนุ่มปวส.
6นางสาว ปริสา เฉลิมปวส.
7นางสาว กัลยารัตน์ ธีรประเสริฐสุขปวส.
8นางสาว ปรียานุช นาคแนวดีปวส.

Contact Information

Name : นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริม
Email : panja-pa@hotmail.com
Phone : 0847884437
FB : https://www.facebook.com/panja-pa@hotmail.com
LINE ID : panjapa7458