ลูกประคบผลไม้ (Thai Fruits Compress Ball)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง นภาพร บ่อแก้วอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว นฤมล ไกรยะราช-
3นาย สมพงษ์ ทรัพย์มั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว ณิยดา ชูวณิชชานนท์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิภัชชา ยงยืนปวช.
2นางสาว รักษิณา ธุปแก้วปวช.
3นางสาว นาตาชา บุนนาคปวช.
4นางสาว น้องคูณ สุขเหลือปวช.
5นาย คุนานนท์ บรรจงศิลป์ปวช.
6นางสาว พรวิไล แก้วตระการปวช.
7นาย ศิริวัฒน์ สุวรรณรงค์ปวช.
8นางสาว สุนิษา จุรีปวส.
9นางสาว สุนิสา เถื่อนไพรปวส.
10นาย ศักดิ์นรินทร์ รุจิเลขานนท์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องลูกประคบผลไม้ไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำลูกประคบจากภูมิปัญญาไทย และวิธีการนำส่วนต่างๆของผลไม้ในท้องถิ่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการทำเป็นลูกประคบผลไม้ไทยและศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้ ผลจากการศึกษาพบว่าผลไม้ 8 ชนิด คือ ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะพร้าว มะกรูด มะนาว สับปะรด มะตูม และมะขามเทศ เมื่อนำมารวมกับสมุนไพร คือ ลูกจันทร์ ลูกกระวาน พิมแสนและการบูร สามารถทำเป็นลูกประคบแบบแห้งได้และหลังจากนำไปทดลองใช้พบว่าผู้ทดลองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก อาจเป็นเพราะลูกประคบผลไม้เลือกใช้ผลไม้ไทยที่มีกลิ่นหอม ผู้ทดลองส่วนใหญ่ชอบกลิ่นหอมจากผลไม้เนื่องจากกลิ่นไม่ฉุนมากเกินไปและสามารถเก็บไว้ได้นาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลูกประคบมีกลิ่นหอมผลไม้ เมื่อประคบแล้วไม่รู้สึกแสบร้อนบริเวณที่ประคบ สามารถเก็บไว้ได้นาน
กลิ่นหอมจากผลไม้ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ หลังจากการประคบจะไม่มีสีของสมุนไพรติดตามบริเวณที่ประคบ
และการประคบร้อนทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดี

Contact Information

Name : ว่าที่ร.ต.หญิง นภาพร บ่อแก้ว
Email : kruborkaew@gmail.com
Phone : 0989942641
FB : https://www.facebook.com/napaporn.napaporn
LINE ID : puy_napa