สุวรรณล้านนา พานธูปเทียนแพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สุวรรณล้านนา พานธูปเทียนแพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพานธูปเทียนแพจากรูปแบบเดิม ให้มีความแปลกใหม่จากวัสดุธรรมชาติ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับสุวรรณล้านนาพานธูปเทียนแพ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์ดัดแปลงวัสดุจากธรรมชาติ อย่างเช่น ใบตอง หรือ “ตองจ่อ” ที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด แล้วนำมาผ่านกรรมวิธีการตากแห้ง ประกอบกับการใช้วัสดุที่มีความเป็นล้านนาใน และใช้เทคนิคงานไทยในการประดิษฐ์พานธูปเทียนแพ จึงได้ผลงานที่ออกมาสวยงาม เก็บรักษาไว้ใช้งานได้นาน ถือเป็นการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของไทย และเกิดประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าขอผลงาน และสามารถเก็บไว้ได้นาน
1. ใช้สำหรับพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
2. ใช้สำหรับเป็นเครื่องสักการะในพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีอุปสมบท
3. ใช้สำหรับการขอขมาและแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส เช่น พิธีไหว้ครู
4. ใช้เป็นของที่ระลึกเพื่อมอบในโอกาสต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แคทรีริน เอี่ยมศิริคหกรรม
2นางสาว เกศินี สลีคหกรรม
3นาย กิตติ์ธเนศ อัศจรรย์คหกรรม
4นางสาว ณัฐนรี วงศ์ธิมาศิลปกรรม
5นาย ณัฐนันท์ คำเขียวคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิชัย จันทิชัยปวช.
2นางสาว ชาลินี วิสุทธ์แพทย์ปวช.
3นาย สุธิชา ธนาพรปวส.
4นาย เสกสรร เสาร์คำปวส.
5นาย ธันพิสิทธ์ ต๋าคำมาปวส.
6นางสาว นฤมล ทองอินฟ้าปวส.
7นางสาว อ้อม หมอกคำปวส.
8นาย ศรายุทธ จันทร์ตาปวส.
9นาย เกียรติศักดิ์ เจริญสุขปวส.

Contact Information

Name : นางสาว แคทรีริน เอี่ยมศิริ
Email : jamejao_edhm@windowslive.com
Phone : 0903261611
FB : https://www.facebook.com/แคทรีริน.เอี่ยมศิริ
LINE ID : jamejao