อุปกรณ์ช่วยล๊อคเพื่อความปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธงชัย มิดยิ้มอุตสาหกรรม
2นาย ธำรง บริบูรณ์อุตสาหกรรม
3นางสาว ประทุม จันทสิทธิ์อุตสาหกรรม
4นาง วราภรณ์ เวียงชัยภูมิสามัญ
5นาย สุพรรณ รัตนธรรมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร คงน้อยปวช.
2นาย วันชัย วรรณชนะปวช.
3นาย วิชิต สีทาปวช.
4นาย ภูมินทร์ นิวัตรปวช.
5นางสาว ณัฏฐณิชา บรรเทิงปวช.
6นาย ชนายุทธ หวังสุขปวช.
7นาย อุกฤษณ์ หอมเทียมปวช.
8นาย สุนทร รังษีปวช.
9นาย ศราวุฒิ อักษรศักดิ์ปวส.
10นาย วรวัฒน์ วงศ์แก้วปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง อุปกรณ์ช่วยล๊อคเพื่อความปลอดภัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยล๊อคเพื่อความปลอดภัย การออกแบบอุปกรณ์ช่วยล๊อคเพื่อความปลอดภัย สามารถปรับขนาดได้ 70-120 ซม. หลังจากการสร้างอุปกรณ์ช่วยล๊อคเพื่อความปลอดภัยได้นำมาทดลองปรากฎว่าทำงานได้จริงเราจึงออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยล๊อคเพื่อความปลอดภัยขึ้นเพื่อความปลอดภัยในบ้านหรือตามหอพักไว้เตรียมความพร้อม และอุ่นใจในความปลอดภัยที่มากกว่าเดิม เมื่อเห็นปัญหาอย่างนี้แล้วคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นหาวิธีการช่วยในการล๊อคให้มีความแข็งแรงมั่นคงการใช้งานได้สะดวกมากขึ้นและลดอัตราการเกิดอันตรายได้น้อยลง จึงประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยล๊อคโดยเรียกกว่า “อุปกรณ์ช่วยล๊อคเพื่อความปลอดภัย”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว
- การทำงานไม่ซับซ้อนใช้ได้ทั้ง เด็ก ผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง
- สามารถช่วยล๊อคประตูให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- ได้แบบอุปกรณ์ช่วยล๊อคเพื่อความปลอดภัย
- ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ที่อาศัยอยู่หอพักและบ้านเพียงลำพัง
- เป็นประโยชน์ต่อผู้นำอุปกรณ์ช่วยล๊อคเพื่อความปลอดภัยไปใช้งาน

Contact Information

Name : นาย ธงชัย มิดยิ้ม
Email : art-tongchai@hotmail.com
Phone : 0805615170
FB : https://www.facebook.com/ธงชัย.มิดยิ้ม
LINE ID : classical-art