ซุ้มเรือนแก้วรัตนฆรเจดีย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ศาสนาพุทธถือได้ว่าเป็นรากฐานของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยมาตั้งแต่ในอดีตซึ่งถ่ายทอดผ่าน วัดวาอาราม พระพุทธรูป ซึ่งมีความประณีต งดงามเป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงถึงความสามารถของช่างฝีมือในอดีต ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ซุ้มเรือนแก้ว รัตนฆรเจดีย์ โดยได้นำรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยผสมกับรูปแบบของการสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีความสวยงามและลงตัว ด้วยเทคนิคการแกะสลักไม้ปิดทองและเทคนิคกดพิมพ์ปิดทอง โดยรูปแบบสะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนไทยได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเป็นการสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้ชนรุ่นหลังต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นผลงานที่มีความประณีตสวยงาม โดยผสมผสานรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความลงตัว
ด้วยเทคนิคการแกะสลักไม้ปิดทองผสมกับเทคนิคกดพิมพ์ปิดทอง
2. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะด้านในประดิษฐ์สถานพระแก้วมรกต(จำลอง)ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
3. เป็นการสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนไทยให้กับชนรุ่นหลัง
1. เป็นที่สักการะบูชาเพราะประดิษฐ์สถานพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
2. เป็นของที่ระลึกที่ทรงคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความประณีตสวยงาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนกฤต สอนโวสามัญ
2นาย ทูล อนุสนธิ-
3นาง วรนุช จิตต์เจียรนัย-
4นางสาว อมรรัตน์ กลิ่นทอง-
5นางสาว กานต์ธิดา โพธิมา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไชยา น้ำมหาเจริญปวช.
2นางสาว ชฎาภรณ์ เกษแก้วปวช.
3นางสาว ญาดา สว่างชื่นปวช.
4นางสาว อริศรา ทองอินทร์ปวช.
5นางสาว จุฑาค์ ชูชื่นปวช.
6นาย คึตกานต์ เกตุแก้วปวช.
7นางสาว กัญญณัช ชุติกมลศิริปวช.
8นาย สานนท์ เกิดเจริญปวช.
9นาย จรัญ นวลแก้วปวช.
10นางสาว วณิดา สายทองปวช.

Contact Information

Name : นาย ธนกฤต สอนโว
Email : Toeytawana2477@gmail.com
Phone : 0981816365
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : -