กรอบภาพเล่าเรื่องหัตถศิลป์ไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาศิลปกรรม
2นาย ทูล อนุสนธิศิลปกรรม
3นาง ศิรารัตน์ พรหมสิทธิพรศิลปกรรม
4นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
5นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา เอี่ยมสอาดปวช.
2นาย วัชรากร มะใบปวช.
3นาย อานนท์ ขันอาสีปวช.
4นางสาว จันทัปปภา เทศสวัสดิ์ปวส.
5นาย อัครพล สุทธิธรรมปวส.
6นางสาว ดวงสมร ศรีปานปวส.
7นางสาว พรชิตา ชูชาติปวส.
8นาย อาทิตย์ สร่างทุกข์ปวส.
9นางสาว จินต์จุฑา เกตุวัตถาปวส.
10นางสาว ณัฐนันท์ ศรีชรังปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กรอบภาพเล่าเรื่องหัตถศิลป์ไทย โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ภายในถ้องถิ่น คือ ชานอ้อย มาสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ และเพื่อหาความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบ โดยการนำหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาเป็นแนวทางในการจัดทำ โดยความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนผู้จัดทำสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะในรายวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบ เพื่อนำมาสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ เสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์ของตามความต้องการของสถานประกอบการ มาใช้ในการดำรงชีวิตในอนาคต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ใช้สอยในด้านการทำงาน สามารถสร้างบรรยากาศภายในบริเวณที่ติดตั้ง ซึ่งเป็นทั้งของตกเเต่ง ของใช้ เเละสามารถให้เเสงสว่างได้
2. ผลิตภัณฑ์มีการนำเสนอจุดเด่นของจังหวัดชลบุรี ผ่านวัสดุ เเละเทคนิคในการสร้างผลงานโดยสื่อให้ถึงจุดเด่นของจังหวัดในด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของจังหวัดชลบุรี
1. สามารถพัฒนาเป็นของฝากของที่ระลึก ประจำจังหวัด
2. นำวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสวยงาม

Contact Information

Name : นางสาว กานต์ธิดา โพธิมา
Email : karntida0891840186@gmail.com
Phone : 088-1873281
FB : https://www.facebook.com/Karntida.Photima
LINE ID : karntida_aoe