เครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนารักษ์ ราชเล็กอุตสาหกรรม
2นาง กัลยา ราชเล็กอุตสาหกรรม
3นางสาว กัลยา ผากาเกตุสามัญ
4นางสาว สุนทรี ตันติอำไพสามัญ
5นาย ธวัชชัย ดุกสุขแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อดิศร เหมือนหนูปวช.
2นาย สุรเชษฐ์ ดวงจันทร์ปวส.
3นาย จีรพัฒน์ ประภาวงค์ปวส.
4นาย อนุชิต เปลี่ยวปลอดปวส.
5นาย ภูธเนศ มีแฟงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง หาประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของเครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ใช้แหล่งน้ำในชุมชน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก จำนวน 30 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ย โดยใช้สเกล 5 ระดับ ผลจากการสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียปิด-เปิดอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้พบว่าเครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำให้มีค่าดัชนีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมพลังงานไว้ในแบตเตอร์รี่
2. เครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถได้ 12 โวลล์ และสามารถนำพลังงานที่ได้จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
3.เครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดกว้าง 1.30 ซ.ม. ขนาดความยาว 1.30 ซ.ม. ขนาดความสูง 40.5 ซ.ม.
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดโดยการเพิ่มวงจรให้สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
2. ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้
3.เครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ทำให้น้ำไม่น้ำเสีย สัตว์น้ำมีการสูญเสียน้อยลงและมีสุภาพแข็งแรงขึ้น
4.สัตว์น้ำมีการสูญเสียน้อยลงและมีสุภาพแข็งแรงขึ้น

Contact Information

Name : นางสาว สินีนาฎย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ
Email : bspc.ac.th@hotmail.com
Phone : 0999800514
FB : https://www.facebook.com/์NartSineenart
LINE ID : 0999800514