เครื่องคั่วมะพร้าวเมี่ยงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทอดศักดิ์ แก้วคงคาผู้บริหาร
2นาย คมสันต์ ม่วงทิพย์อุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ดีเอี่ยมอุตสาหกรรม
4นาง สุพรรณี วงศ์สุวรรณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนาวุฒิ ศิริพินปวช.
2นาย กฤษดา ศรีวิชาปวช.
3นาย ชุตินนธ์ อ่อนเที่ยงปวช.
4นาย ณัฐนนท์ กิจจิวปวช.
5นาย ปณัฐพล ชื่นด้วงปวช.
6นาย วีรภัทร วรพินปวช.
7นาย ศุภมิตร สุรสีห์เรืองชัยปวช.
8นาย ณัฐพล สีสารีปวส.
9นาย นนทวัฒน์ ช่วยนาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบเครื่องคั่วมะพร้าวเมี่ยงคำ แก้ปัญหา พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องคั่วมะพร้าวเมี่ยงคำ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องคั่วมะพร้าวเมี่ยงคำ โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ประกอบการผลิตหรือจำหน่ายมะพร้าวแปรรูปในจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 10 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ เครื่องคั่วมะพร้าวเมี่ยงคำ แบบบันทึกผลการทดลอง และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เครื่องคั่วมะพร้าวเมี่ยงคำ การวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถลดระยะเวลาและเพิ่มปริมาณการผลิตเมื่อเทียบกับการคั่วมะพร้าวแบบดั้งเดิม มีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น
1. สามารถคั่วมะพร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถคั่วมะพร้าวได้ปริมาณมาก ใช้เวลาน้อยลง และช่วยลดความเมื่อยล้า
3. สามารถคั่วมะพร้าวให้มีสีเหลืองอมน้ำตาลเท่ากัน
4. เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต

Contact Information

Name : นาย เทอดศักดิ์ แก้วคงคา
Email : clubdance_2522@hotmail.com
Phone : 0897432976
FB : -
LINE ID : 0897432976