ผลิตภัณฑ์ผงวิเศษจากใบสาบเสือ(ตราใบเลาะฮ้าง)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วาสนา ไพรอุตม์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิริธร บรรเทาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ประภาศรี ทองมูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว น้ำทิพย์ จันทาชาปวช.
2นางสาว จันทร์จิรา จำนงค์การปวช.
3นางสาว รัชนีกร สำราญปวช.
4นาย ธงชัย ประชุมพันธ์ปวช.
5นางสาว อนุตตรีย์ ภูษาจารย์ปวช.
6นางสาว ศรธิดา สีถาบุตรปวช.
7นางสาว นิสาชล ศรีคำภาปวช.
8นางสาว พิศมัย ยมพินิจปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

สาบเสือเป็นวัชพืชที่มีสรรพคุณทางยาช่วยในการห้ามเลือดรักษาแผลสด และรักษาสิว คนส่วนใหญ่มองข้ามเพราะไม่เห็นคุณค่า ทางสมุนไพรและไม่สะดวกต่อการใช้งาน คณะผุู้วิจัยจึงมีแนวคิดริเริ่มที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ผงวิเศษจากใบสาบเสือ เพื่อสะดวก ต่อการใช้งาน รวมทั้งได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผงวิเศษจากใบสาบเสือ ผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผงวิเศษจากใบสาบเสือ ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.37

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป มีสรรพคุณทางยาช่วยในการห้ามเลือด รักษาแผลสดและรักษาสิว
ช่วยในการห้ามเลือด รักษาแผลสดและรักษาสิว

Contact Information

Name : นางสาว วาสนา ไพรอุตม์
Email : m_eiko_13@hotmail.com
Phone : 043-590192
FB : https://www.facebook.com/meiko.koko
LINE ID : meiko_koko