เครื่องค้นหากล่องเก็บยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรกต กองอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงเงินอุตสาหกรรม
3นาย ปรารถนา ราชสุภาอุตสาหกรรม
4นาย ฉัตรดนัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอุตสาหกรรม
5นางสาว สุพัตรา ม่วงเกษมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยศธร โชระเวกปวช.
2นาย ศุภโชค กลิ่นหัวไผ่ปวช.
3นาย ชิษณุ ชิตุพงษ์วิเวทปวส.
4นาย ธีรวัฒน์ ริ้วเจปวส.
5นาย ชิษณุพงศ์ ฉิมวงค์ขอมปวส.
6นาย เจษฎา พิบูรณ์ปวส.
7นาย คณาธิป ป่าม่วงปวส.
8นาย องอาจ ชนะเลิศไพบูลย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

โครงงานเครื่องค้นหากล่องเก็บยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์มีหลักการทำงานคือ จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino และ BlueStick รับสัญญาณ Bluetooth จากสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์และนำค่าตัวแปรนั้นๆมาแสดงผลเป็น ดิจิตอล ผลการทดสอบเครื่องค้นหากล่องยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์สามารถแสดงช่องที่ใส่ยาตัวนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เมื่อทำการทดสอบซ้ำกัน 10 ครั้ง พบว่าเครื่องสามารถทำได้ตรงกับความต้องการทั้ง 10 ครั้ง จากจากทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เครื่องค้นหากล่องยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ จำนวน 5 คน พบว่าผู้ใช้งานสวนใหญ่เห็นว่าโครงงาน เครื่องค้นหากล่องเก็บยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ในด้านนอกแบบมีผลประเมินในระดับดี การใช้วัสดุผลิตเครื่องค้นหากล่องยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ มีการประเมินในระดับดี และมีประสิทธิภาพของเครื่องค้นหากล่องยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์มีระดับการประเมินในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องค้นหากล่องเก็บยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์สามารถค้นหายาได้ 48 ชนิด
2. เครื่องค้นหากล่องเก็บยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์เมื่อกดค้นหาตัวยาที่สมาร์ทโฟน Led จะสว่างขึ้นที่เครื่องค้นหากล่องเก็บยา
3. เครื่องค้นหากล่องเก็บยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้
1. เครื่องค้นหากล่องเก็บยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ สามารถช่วยการจัดหายาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เครื่องค้นหากล่องเก็บยาด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ เหมาะสมที่จะนำไปใช้สำหรับทางการแพทย์

Contact Information

Name : นาย มรกต กองอินทร์
Email : morakottkma5405@gmail.com
Phone : 0820649088
FB : -
LINE ID :