รถสามล้อพอเพียงไร้มลพิษ

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถสามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อสร้างรถสามล้อที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ประจุพลังงานที่แบตเตอรี่เพื่อสร้างรถสามล้อที่ใช้ในการบรรทุกสิ่งของได้และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทดลองใช้รถสามล้อไร้มลพิษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานรถสามล้อพอเพียงไร้มลพิษ และแบบทดสอบประสิทธิภาพความเร็วของรถสามล้อพอเพียงไร้มลพิษนำมาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอ[แบบสอบถามมีความพึงพอใจการใช้งานรถสามล้อพอเพียงไร้มลพิษ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถสามล้อใช้พลังงานไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ประจุพลังงานแบตเตอรี่ สามารถขนส่งและบรรทุกสิ่งของ
1 ได้รถสามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและบรรทุกสิ่งของได้
2 ได้รถสามล้อที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ประจุพลังงานแบตเตอรี่
2 ได้รถสามล้อที่ใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดไร้มลพิษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศราวุฒิ ศรีประสานอุตสาหกรรม
2นาง ทิพวัลย์ คชรินทร์อุตสาหกรรม
3นาย ธีระพล บุญชัยอุตสาหกรรม
4นางสาว ยุวดี สินชัยสามัญ
5นาย นที มะเหม็งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิทยา ตุ้มทองปวส.
2นาย สมศักดิ์ เยเปียปวส.
3นาย อิทธิ บ่อไทยปวส.
4นาย ศุภชัย แก้ววิลัยปวส.

Contact Information

Name : นาย ศราวุฒิ ศรีประสาน
Email : arm_mythology@hotmail.com
Phone : 0852591390
FB : https://www.facebook.com/Sarawoot.Sriprasan
LINE ID : ss-arm