รถเข็นอัจฉริยะเบากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติศักดิ์ ผิวผุยอุตสาหกรรม
2นาย นพดล ชินบุตรอุตสาหกรรม
3นาย อภิชาติ ไชยศักดิ์อุตสาหกรรม
4นางสาว อภิญญา จันทวฤทธิ์คหกรรม
5นางสาว สมพักตร์ วิเศษแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูรีเดช จะดีปวส.
2นาย จิรยุทธ กอบุตรปวส.
3นาย อนุชิต โยอาศรีปวส.
4นาย นรินทร์ เรียงใหม่ปวส.
5นาย อนุสรณ์ เศษรักษาปวส.
6นาย วรรณพงศ์ ปัชทะยักษ์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประดิษฐ์รถเข็นอัจฉริยะเบากำลังศึกษาคุณภาพของรถเข็นอัจฉริยะเบากำลัง ศึกษาประสิทธิภาพของรถเข็นอัจฉริยะเบากำลังโดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำสิ่งประดิษฐ์ ด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 2ปีจำนวน 5คน และใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความสอดคล้องด้านโครงสร้างรถเข็นอัจฉริยะเบากำลังแบบประเมินผลด้านคุณภาพรถเข็นอัจฉริยะเบากำลัง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับการใช้งานของรถเข็นอัจฉริยะเบากำลังโดยรวมมีค่า IOC เท่ากับ 0.89 ข้อที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ รถเข็นอัจฉริยะเบากำลังสามารถใช้งานได้จริงและมีความปลอดภัยในการทำงาน มีค่า IOC เท่ากับ 1.00

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถเข็นอัจฉริยะเบากำลัง มีความสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ที่มีน้ำหนักมาก ได้หลายรูปแบบ สะดวกสบาย ประหยัดเวลา และ ลดปัญหา การได้รับปาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และ ร่างกาย เนื้องจากการยกของหนัก
1. รถเข็นอัจฉริยะเบากำลังสามารถใช้งานได้จริง
2. รถเข็นอัจฉริยะเบากำลัง มีความสะดวก และมีความปลอดภัย
3. เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
4. เพื่อลดการได้รับบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและร่างกายจากการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนัก

Contact Information

Name : นาย กิตติศักดิ์ ผิวผุย
Email : mpc.kittisak@gmail.com
Phone : 0903533515
FB : https://www.facebook.com/kittisak.phiophui
LINE ID : kittisak 1410