แผ่นยันต์พระพุทธสิหิงค์พุทธศิลป์แห่งล้านนา

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

วัฒนธรรมความเชื่อของคนในแถบล้านนาสมัยก่อน จะไม่บูชาพระพุทธรูปไว้ที่บ้าน แต่จะนำไปไว้ที่วัด ดังนั้นเพื่อสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในพระพุทธศาสนา ชาวล้านนาจึงมีการวาดภาพพระพุทธรูปลงบนผืนผ้า ที่เรียกว่า ผ้ายันต์ โดยอาศัยคติความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธรูปของทางล้านนา จึงได้จัดสร้างผ้ายันต์สะหิงค์หลวงหรือผ้ายันต์พระพุทธสิหิงค์ขึ้นมา โดยการวาดภาพทางความเชื่อในพระพุทธศาสนาลงบนผ้าดิบเพื่อเก็บไว้บูชา ซึ่งผ้ายันต์พระพุทธสิหิงค์เป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าของล้านนา ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำ จึงได้นำรูปภาพอักขระของผ้ายันต์พระพุทธสิหิงค์จารึกลงบนแผ่น PCB ซึ่งเป็นแผ่นโลหะทองแดงและบัดกรีตกแต่งด้วยตะกั่วเงิน ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่งานด้านฝีมือจนได้ผลงานประดิษฐ์ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลวดลายของแผ่นยันต์พระพุทธสิหิงค์เป็นลวดลายภาพของโลหะทองแดงและโลหะตะกั่วเงินสีทองแดงและสีเงิน ลักษณะแผ่นยันต์เป็นภาพอักขระนูนนต่ำ มีความแข็งแรงคงทนต่อสภาพแวดล้อม ภาพไม่หลุดลอกออกมา
1. สามารถนำแผ่นยันต์พระพุทธสิหิงค์จากแผ่น PCB มาใช้ในการบูชา ประดับตกแต่งบ้านเรือนให้มีความเป็นศิริมงคล
2. สามารถนำกระบวนการการจัดทำแผ่นยันต์พระพุทธสิหิงค์จากแผ่น PCB มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น รูปภาพต่าง โคมไฟ
3. สามารถเผยแพร่ภูมิปัญญา ความเชื่อ ศิลปะของแผ่นยันต์พระพุทธสิหิงค์ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ชาวต่างชาติได้รู้ถึงความงดงามของศิลปะล้านนา
4. เป็นการอนุรักษ์แผ่นยันต์พระพุทธสิหิงค์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาให้คงอยู่ต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระยุทธ อินต๊ะยศอุตสาหกรรม
2นางสาว ปรินทร เขียวอ่อนสามัญ
3นาง พีระพรรณ ชัยมณีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชมพู ลุงติปวช.
2นางสาว กานต์มณี ตาธิยะปวช.
3นางสาว ศุจินันท์ พรหมแก้วปวช.

Contact Information

Name : นาย วีระยุทธ อินต๊ะยศ
Email : teacher_veerayuth@hotmail.com
Phone : 0806734007
FB : https://www.facebook.com/Kman.Kang
LINE ID : 0806734007