อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เฉลิมพร ชูศรีสามัญ
2นาย วิทยา ตั่นยืนยงผู้บริหาร
3นาย ธนาธรณ์ ศรีหะรัญสามัญ
4นาย ธนาทิพย์ กิมาคมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิยุทธ นิยมเดชาปวช.
2นาย ธีรเมธ สงทองปวช.
3นาย วันมงคล บิลภัทร์ปวช.
4นาย วีรพงศ์ ขุนสันปวส.
5นาย จรัสพงศ์ โพธิ์ศรีสดปวส.
6นาย ภีมกฤษฏิ์ เคล้าดีปวส.
7นาย ฮานิบฟ่าร์ ไซยัดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษา เรื่อง อุปกรณ์เตือนอัคคีภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ มีดังนี้ เพื่อศึกษาการตรวจจับอัคคีภัยของเซฯเซอร์และระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับตรวจจับ 2) เพื่อศึกษาความหนาแน่นของก๊าซ)และการตรวจจับก๊าซ 3) เพื่อศึกษาความหนาแน่นของควันและการตรวจจับควัน 4) เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งสัญญาณไปยังโมดูลจีเอสเอ็ม 5) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เตือนอัคคีภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ. มีการทดลองทั้งหมด 5 การทดลอง ผลการทดลองที่ 1 พบว่า ระยะการตรวจจับไฟมีค่าระหว่าง 10-60 ซม. ผลการทดลองที่ 2 พบว่าค่าความหนาแน่นสูงสุดของก๊าซที่วัดได้ คือ 509 ppm. และค่าต่ำสุดคือ 100 ppm. ผลการทดลองที่ 3 พบว่า ความหนาแน่นสูงสุดของควันที่วัดได้ คือ 351.25 ppm. และ ต่ำสุด คือ 100 ppm. ผลการทดลองที่ 4 พบว่า ระยะเวลาในการโทรเข้าโมดูลจีเอสเอ็มมีค่าระหว่าง 5-10 วินาที ผลการทดลองที่ 5 พบว่าผู้ใช้ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เตือนอัคคีภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้ในการตรวจจับไฟ ควันและก๊าซได้ โดยระยะการตรวจจับไฟมีค่า 10-60 เซนติเมตร การตรวจจับก๊าซ พบว่าค่าความหนาแน่นสูงสุดของก๊าซที่วัดได้ คือ 509 พีพีเอ็ม และความหนาแน่นต่ำสุดที่วัดได้ คือ 100 พีพีเอ็ม โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 505.25 พีพีเอ็ม และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 108.5 พีพีเอ็มการตรวจจับควัน พบว่า ความหนาแน่นสูงสุดของควันที่วัดได้ คือ 351.25 พีพีเอ็ม ความหนาแน่นต่ำสุดที่วัดได้ คือ 100 พีพีเอ็ม โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 505.25 พีพีเอ็ม และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 101.5 พีพีเอ็ม ระยะเวลาในการโทรเข้า 5-10 วินาที
1. อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย สามารถตรวจจับได้ทั้ง แก๊ส ควันและเปลวไฟได้โดยส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านระบบโทรเข้ามือถือโดยตรงได้
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเครื่องมือวัดและควบคุม ว่าด้วยเรื่องเซนเซอร์ในงานอุตสาหกรรม เช่น เซนเซอร์จรวจจับแก๊ส ควันและเปลวไฟ

Contact Information

Name : นาง เฉลิมพร ชูศรี
Email : chalermpornch@gmail.com
Phone : 0849990881
FB : https://www.facebook.com/chalermporn.choosri
LINE ID : cherrymeme49