เครื่องควบคุมโรงเรือนระบบปิดแบบอัตโนมัติ V2

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันได้พบว่าเกษตรกรไทยนิยมประกอบอาชีพเพาะเห็ดในระบบเปิด ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดเป็นอาชีพจะประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องเห็ดไม่ค่อยออกดอก เห็ดออกดอกน้อย ผลผลิตเห็ดในช่วงนี้ลดลงเนื่องจากสาเหตุเกิดจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดในช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิสูงเกินไปทำให้เห็ดที่ไม่ชอบอุณหภูมิสูงได้รับผลกระทบโดยตรง ปัญหาเห็ดไม่มีการสร้างเส้นใย เส้นใยเห็ดไม่ค่อยเดิน ส่งผลทำให้เห็ดไม่ออกดอก ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดสูญเสียรายได้ไป ซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเอาใจใส่อย่างมากทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานในการดูแล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในปัจจุบันได้พบว่าเกษตรกรไทยนิยมประกอบอาชีพเพาะเห็ดในระบบเปิด ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดเป็นอาชีพจะประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องเห็ดไม่ค่อยออกดอก เห็ดออกดอกน้อย ผลผลิตเห็ดในช่วงนี้ลดลงเนื่องจากสาเหตุเกิดจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดในช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิสูงเกินไปทำให้เห็ดที่ไม่ชอบอุณหภูมิสูงได้รับผลกระทบโดยตรง ปัญหาเห็ดไม่มีการสร้างเส้นใย เส้นใยเห็ดไม่ค่อยเดิน ส่งผลทำให้เห็ดไม่ออกดอก ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดสูญเสียรายได้ไป ซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเอาใจใส่อย่างมากทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานในการดูแล
-

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ ผาสุขรูป-
2นาย ธนงค์ สีทับทิม-
3นาย เอกชัย แสนเย็น-
4นาย สุรัตน์ ลิมประเสริฐกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปณต ราชวงศ์ปวช.
2นาย อรรถพร สุ่มศรีปวส.
3นาย สุเมธ หงค์นาคปวส.
4นาย ภูธเนศ เขาแก้วปวส.
5นาย เจษฎา สุริยาปวส.
6นาย ยอดโดม พงษ์ตานีปวส.
7นาย อัครินทร์ ดู่อุดปวส.
8นาย อานนท์ ภูมิชัยปวส.
9นาย ปริญญา แซ่แต้ปวส.

Contact Information

Name : นาย สุรศักดิ์ ผาสุขรูป
Email : num_sak09@hotmail.com
Phone : 0875318445
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : -