เครื่องขายถุงยางอนามัยและผ้าอนามัยอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เครื่องขายถุงยางอนามัยและผ้าอนามัยอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นเครื่องที่สามารถเช็คสต็อกสินค้าที่เหลืออยู่ภายในตัวเครื่องได้ โดยที่เจ้าของเครื่องไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตรวจนับจำนวนสินค้าด้วยตนเอง แต่สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าที่คงเหลืออยู่ภายในตัวเครื่องและจำนวนเงินที่ขายได้จากแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบอินเทอร์เน็ต โดยตัวเครื่องจะมี Photoelectric Sensor คอยตรวจเช็คจำนวนสินค้า ถ้ามีสินค้าตัดผ่านจะทำให้ Photoelectric Sensor ทำงานส่งสัญญาณไปยังตัว Node MCU เพื่อประมวลผลและส่งค่าที่ได้ไปยัง Application บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทำให้เจ้าของเครื่องสามารถเช็คจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ และทำการเติมสินค้าได้ทันท่วงที จึงไม่เกิดปัญหาสินค้าขาดตู้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เครื่องขายถุงยางอนามัยและผ้าอนามัยอัจฉริยะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ 2 ชนิด คือ ถุงยางอนามัยกับผ้าอนามัย
2 สามารถเช็คสต็อกสินค้าและจำนวนเงินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3 สามารถหยอดเหรียญได้ทุกชนิด มีไฟแสดงสถานะสต็อกสินค้า
1 เครื่องขายถุงยางอนามัยและผ้าอนามัยอัจฉริยะมีความสะดวกในการใช้งาน
2 เครื่องขายถุงยางอนามัยและผ้าอนามัยอัจฉริยะสามารถขายถุงยางอนามัยและผ้าอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 เครื่องขายถุงยางอนามัยและผ้าอนามัยอัจฉริยะสามารถเช็คสต็อกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรกต กองอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ปรารถนา ราชสุภาอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงเงินอุตสาหกรรม
4นาย ฉัตรดนัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอุตสาหกรรม
5นาย อชิตพล สีเเจ่มอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันทวัฒน์ คุ้มทรัพย์ปวช.
2นาย ธีรภัทร สายสุวรรณ์ปวช.
3นาย เอกชัย ทองวิลัยปวส.
4นาย วชิรพงษ์ พูลยิ่งปวส.
5นาย สรายุทธ สุ่มงามปวส.
6นาย สมเจตน์ นิยมบูรณะปวส.
7นาย ยุทธนา เหมือนวงษ์ปวส.

Contact Information

Name : นาย มรกต กองอินทร์
Email : morakottkma5405@gmail.com
Phone : 0820649088
FB : -
LINE ID :