หมวกกันน็อค3in1

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

หมวกกันน็อค3 in 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับหมวกกันน็อค ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์การใช้โทรศัพท์ และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยในหมวกกันน็อก 3in 1 จะประกอบไปด้วยหูฟังบลูทูธพร้อมไมโครโฟน Power Bank ขนาด 56000 mA พัดลมระบายความร้อนขนาด 5x5 นิ้ว 12V เพื่อลดความร้อนภายในหมวก กล้อง Action Camera 720p โดยมีวงจรทวีแรงดัน 12V เพื่อเพิ่มแรงดันไฟกระตรงนำไปใช้กับหูฟังบลูทูธและพัดลมระบายอากาศ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อหมวกกันน็อค 3 in 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านรูปลักษณ์ และ การใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หมวกกันน็อค 3 in1 ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรายานยนต์สวมหมวกกันน็อค3 in1 มากขึ้นและเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และไม่พลาดการติดต่อระหว่างขับขี่ มีคุณลักษณะดังนี้ในหมวกกันน็อก3 in 1 จะประกอบไปด้วยหูฟังบลูทูธพร้อมไมโครโฟน Power Bank ขนาด 56000 mA พัดลมระบายความร้อนขนาด 5x5 นิ้ว 12V เพื่อลดความร้อนภายในหมวก กล้อง Action Camera 720p โดยมีวงจรทวีแรงดัน 12V เพื่อเพิ่มแรงดันไฟกระตรงนำไปใช้กับหูฟังบลูทูธและพัดลมระบายอากาศ
เกิดความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการใช้โทรศัพท์ และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์อุตสาหกรรม
2นาย บรรจง มะลาไสยอุตสาหกรรม
3นาย สุระ นัดพบสุขอุตสาหกรรม
4นาย กนกศักดิ์ วังศรีอุตสาหกรรม
5นาย ชัยนุชิต พรมนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวัตน์ พัฒนพรรณสกุลปวช.
2นาย เขตต์ มีมากปวช.
3นาย นัศวุช เบี้ยจั่นปวช.
4นาย ธีรวัฒน์ มั่นภักดีปวช.
5นาย เกรียงศักดา ผลพฤกษาปวช.
6นาย หาญณรงค์ สยามรัฐปวส.
7นาย นิพนธ์ งามเสงี่ยมปวส.
8นาย กิตติภณ แซ้โง้วปวส.

Contact Information

Name : นางสาว ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์
Email : thunya251415@gmail.com
Phone : 0991562995
FB : -
LINE ID :