กล่องแดง 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การใช้งานกล่องแดงของตำรวจสายตรวจในปัจจุบันนั้นยังใช้การจดบันทึกด้วยมืออยู่ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาตู้แดง 2018 ขึ้นมาใหม่ให้มีคุณภาพและให้ทันสมัย โดยใช้ RFID มาสแกนแล้วเก็บข้อมูลลง SD Card เมื่อสแกน RFID คอนโทรลเลอร์ก็จะตรวจสอบข้อมูลของบัตรจากนั้นคอนโทรลเลอร์จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานและเก็บข้อมูลลง SD Card ภายในตัวกล่องจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบการเคลื่อนไหวอยู่ข้างกล่องเพื่อจับการเคลื่อนไหวของวัตถุบริเวณข้างกล่องเพื่อแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งาน พร้อมทั้งตัวกล่องทำหน้าที่เป็นกล้องวงจรปิดภายในตัวที่ทำหน้าที่บันทึกวิดีโอ 180 องศาตามเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้ RFID มาสแกนแล้วเก็บข้อมูลลง SD Card
2. มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานและเก็บข้อมูลลง SD Card
3. มีเซ็นเซอร์ตรวจสอบการเคลื่อนไหวอยู่ข้างกล่องเพื่อจับการเคลื่อนไหวของวัตถุบริเวณข้างกล่องเพื่อแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งาน
4. มีกล้องวงจรปิดภายในตัวที่ทำหน้าที่บันทึกวิดีโอ 180 องศาตามเวลาที่กำหนด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ถิรวัจน์ อะกะเรือนอุตสาหกรรม
2นาย พรเทพ ไชยวรรณ์อุตสาหกรรม
3นาง วิไลกุล ปัญญาพรหมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สัญญลักษณ์ ยี่เมาปวส.
2นาย ชลิต รุ้งตะวันทองปวส.

Contact Information

Name : นาย ถิรวัจน์ อะกะเรือน
Email : lannatrade@hotmail.com
Phone : 0897564222
FB : https://www.facebook.com/choti.yonge
LINE ID : chotiii