เครื่องเกี่ยวข้าว 2017

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุดารักษ์ วงศ์อนุสรณ์-
2จ.ส.อ. จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์-
3นาย ภิญโญ บัวศรี-
4นาย ธนาวุฒิ หอมสิน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวัฒน์ แผ่พรปวช.
2นาย นัฐวุฒิ ภูมิเศษปวช.
3นาย บูรพา มังกรรัตนะกุลปวช.
4นาย นิธิวัฒน์ สุวรรณ์ปวช.
5นาย ไกรวิชญ์ ภู่สว่างปวช.
6นาย นพรัตน์ นิรามัยปวช.
7นาย กฤษณะ เกษราปวช.
8นาย อัครวิทย์ ชมภพปวช.
9นาย สวิตต์ มันตาพันธ์ปวช.
10นาย สุรชัย อินทโชติปวช.

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

สร้างเครื่องเกี่ยวข้าว 2017 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวนาเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องเกี่ยวข้าว 2017 และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องเกี่ยวข้าว 2017 เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่และนำไปใช้เพื่อช่วยเกษตรกร ผลการวิจัยมีดังนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเกี่ยวข้าว2017 ออกแบบด้วยวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรง และได้มาตรฐานไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน
ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวนา สามารถใช้งานได้กับการทำงานจริงและลดเวลาในการเกี่ยวข้าวบริเวณพื้นที่ ที่ประสบเหตุอุทกภัย สามารถช่วยทุ่นแรงให้กับผู้ใช้งาน สะดวกในการดูแลรักษา ซ่อมแซม

Contact Information

Name : นางสาว สุดารักษ์ วงศ์อนุสรณ์
Email : sudarak.u26@gmail.com
Phone : 0809120630
FB : -
LINE ID : somooooo1122