เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กรวิชญ์ เผื่อนดาอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. รุ่งประชา เทียงทำอุตสาหกรรม
3นางสาว ปริฉัตร เจริญอาจสามัญ
4ว่าที่ ร.อ. มนวิชัย วันโพนทองอุตสาหกรรม
5นาย อภิสิทธิ์ ดรเขื่อนสมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรยุทร ช่างหล่อปวส.
2นาย ธงชัย สุทธิปวส.
3นาย มาโนชย์ ภามูลตรีปวส.
4นาย ตะวัน คิมเมล์ปวส.
5นาย พนากร ดรวิชาปวส.
6นาย วัชรากรณ์ วงชารีปวส.
7นาย ธนากร กรมไธสงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการเรื่องเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียนรู้ และศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหลักการ การทำงานเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโมนี้ผู้ศึกษาได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคัดแยกเนื้อออกจากเมล็ดแตงโมของกลุ่มเกษตรกรที่มีสาเหตุมาจากความต้องการคัดแยกจำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ของแตงโมเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์แตงโมให้ มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดที่มีราคาสูง จึงมีวัตถุประสงค์ออกแบบเพื่อสร้างเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม โดยสามารถคัดแยกเมล็ดแตงโมออกจากเนื้อได้รวดเร็ว จากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้มือ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยคว้านเนื้อแตงโมให้ออกจากผลแตงโม ผู้ปฏิบัติงานต้องเสียเวลาในการทำงานนาน และเกิดความเมื่อยล้า ความไม่ปลอดภัยในผู้ปฏิบัติงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การคิดค้นเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกลัง และการส่งถ่ายกำลังโดยสายพานและพูเล่ย์ ในการขับเคลื่อนเพลาตัวที่หนึ่ง มีชุดหัวปั่นคว้านเนื้อแตงโมเมล็ดได้ไหลลงในชุดรางน้ำเพื่อลำเลียงจากเพลาตัวที่สอง จะปั่นคัดแยกเมล็ดแตงโมให้ออกจากเนื้ออย่างรวดเร็ว แตงโมจะถูกส่งมายังถุงเก็บเมล็ดเพื่อคัดแยกไว้เพื่อจำหน่าย
เพื่อเป็นตัวกลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Intermediate Technology Transfer) ของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์แตงโมเพื่อจำหน่ายและเป็นแหล่งที่รวมข้อมูลเทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนได้ออกแบบของเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปสร้าง และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สร้างวิทยากรประจำเครือข่ายในสถาบันการศึกษาที่จะเป็นทั้งผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและท้องถิ่นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เชิงพานิชย์

Contact Information

Name : นาย กรวิชญ์ เผื่อนดา
Email : Golf_0229@hotmail.com
Phone : 089-6210229
FB : https://www.facebook.com/0853195962
LINE ID : 089-6210229