โมเดล ชุดตุ๊กตา

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การศึกษา วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการประดิษฐ์ โมเดล ชุดตุ๊กตา ให้มีความแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทำสิ่งประดิษฐ์ โมเดล ชุดตุ๊กตา ในด้านของความเหมาะสม การออกแบบ การใช้วัสดุ และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขต ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยการอาชีพชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 100 คน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นของฝากที่ระลึก และยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้
- เป็นของฝากที่ระลึก
- เป็นอาชีพเสริมได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รุ่งนภา น้อยยมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว แก้วใจ ดวงมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ชัชวาลย์ ผิวผ่อง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัสสร ชาญธัญกรรมปวส.
2นางสาว วารุณี บตรพรหมปวส.

Contact Information

Name : นางสาว รุ่งนภา น้อยยม
Email : nan.roongnapa.noiyom@gmail.com
Phone : 0839594975
FB : https://www.facebook.com/รุ่งนภา.น้อยยม
LINE ID : 0839594975