หุ่นยนต์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในการวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพื่อสร้างหุ่นยนต์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และเพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของ หุ่นยนต์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากคณะผู้จัดทำศึกษาอยู่ในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และได้ทราบถึงปัญหาการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่นักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่ที่เรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ มีความน่าเบื่อ และไม่มีความสนใจในการเรียน คณะผู้จัดทำจึงได้จัดสร้างหุ่นยนต์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนทันสมัย ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega ในการควบคุมการทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หุ่นยนต์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สามารถทำงานโดยการกดปุ่มสวิตช์การทำงานตามยุคสมัยต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ ของประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคต่างๆ โดยหุ่นยนต์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้ ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ เป็นพลังงานไฟฟ้าจ่ายการทำงานให้กับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน ประสิทธิภาพในการทำงานคือสามารถบันทึกการทำงานได้ 1,360 วินาที โดยใช้ปุ่มสวิตช์ในการควบคุมทั้งหมด 6 สวิตช์ มีเสียงการตอบรับการทำงาน และยังสามารถบันทึกข้อมูลเสียงอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้อีกด้วย
1. สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ของคณะผู้จัดทำ
2. นักเรียน และผู้สนใจ มีความรู้ประวัติศาสตร์มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนิต เพ็ชรฉกรรจ์อุตสาหกรรม
2นางสาว มะลิ ใบยาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ศรินท์ทิพย์ ยอดช้างสามัญ
4นาย ประณต งานนันไชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย พัฒน์คณวัชร์ นวมเฟื่องสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นภาพรรณ แก้วสีทองปวช.
2นางสาว สุนารี สะดีวงษ์ปวช.
3นาย สหรัฐ พัฒนาเมืองปวช.
4นาย ฐิติสาร แก่นจันทร์ปวช.
5นาย อานนต์ บรรทึกปวช.

Contact Information

Name : นาย ธนิต เพ็ชรฉกรรจ์
Email : p_tanit@yahoo.com
Phone : 0870516747
FB : https://www.facebook.com/p_tanit@yahoo.com
LINE ID : p.tanit