รถสามล้อพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนวัฒน์ โยมญาติ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เสาวนีย์ ติงชาติปวช.
2นาย ศุภกิจ นพฤทธิ์ปวช.
3นางสาว โศจิรัตน์ สารเจริญปวช.
4นาย อนิวัต ปุริมาเตปวช.
5นาย วีระพล ภาษีปวช.
6นาย สุรพัศ ดิ่งรัมย์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาและการทดลองสร้างรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์โดยใช้มอเตอร์ 1000 วัตต์ เป็นตัวขับเคลื่อนและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าย้อนกลับเข้าประจุแบตเตอรี่ขนาด1000โวลต์ จำนวน 2 ตัว เมื่อทดลองใช้งานจริงพบว่า เมื่อใช้งานแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 9 แอมแปร์ จำนวน 4 ลูก ต่ออนุกรมกับรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่สร้างขึ้น สามารถทำความเร็วได้ 30กิโลเมตร/ชั่วโมง กินกระแสไฟ 7 แอมแปร์ ที่แรงเคลื่อนไฟฟ้า 48 โวลต์ และสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าย้อนกลับเข้าแบตเตอรี่จำนวน 48 โวลต์ 6 แอมแปร์ จากการใช้งานจริงพบว่ารถสามล้อนี้ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ระยะทางเพิ่มขึ้น เป็นการลดการใช้งานเพื่อมาบรรจุแบตเตอรี่ อีกทั้งยังไม่ต้องหยุดบรรจุไฟฟ้าบ่อยๆอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ: 1 เป็นรถสามล้อที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
2 เป็นพาหนะที่สามารถบรรจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ได้เองขณะใช้งาน
3 สามารถบรรทุกสัมภาระในขณะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
ประโยชน์ : 1.เป็นยานพาหนะสามารถบรรทุกได้ 100 กิโลกรัม
2. สามารถเคลื่อนที่ไปโดยไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่เพราะมีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าย้อนกลับเข้าแบตเตอรี่

Contact Information

Name : นาย ธนวัฒน์ โยมญาติ
Email : huawei2728828@gmail.com
Phone : 0819499474
FB : https://www.facebook.com/ธนวัฒน์.โยมญาติ
LINE ID :