ชุดควบคุมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ยุค 4.0

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จากการสำรวจพบว่า เครื่องซักผ้าอัตโนมัติที่ติดตั้งเครื่องหยอดเหรียญมีราคาสูงนอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานให้ สามารถหยอดเหรียญได้เฉพาะเหรียญ 10 บาท เท่านั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนา และสร้างชุดควบคุมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ยุค 4.0 ขึ้นใหม่ โดยมีการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั้งเหรียญ 1 บาท, 2 บาท, 5 บาท, 10 บาท ใช้กับธนบัตร 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท และสามารถทอนเงินที่เหลือจาก การใช้บริการ ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถแจงสถานะการทำงานของอุปกรณ์รับเหรียญ, รับธนบัตร และทอนเงิน รวมถึงจำนวนยอดเงิน ภายในตู้หยอดเหรียญให้กับผู้ประกอบกิจการทราบ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ยุค 4.0 จำนวน 1 เครื่อง สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติได้หลายเครื่อง นอกจากนี้ มีคุณสมบัติที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการหลากหลายกว่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทั่วไป เช่น สามารถใช้ได้ทั้งเหรียญ 1 บาท, 2 บาท, 5 บาท, 10 บาท สามารถใช้กับธนบัตร 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท และยังสามารถทอนเงินที่เหลือจากการใช้บริการ รวมทั้งยังสามารถแจกจำนวนยอดเงินภายในตู้หยอดเหรียญทั้งหมดให้กับผู้ประกอบการทราบ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ผู้ประกอบการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องหยอดเหรียญให้กับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ รวมถึงค่าติดตั้งตู้แลกเหรียญ
1. ช่วยลดต้นทุนในการประกอบกิจการธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว สำหรับการประกอบกิจการธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
3. เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุค 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พีระพงษ์ จันเขียวอุตสาหกรรม
2นาย สุรเดช ศิริอุตสาหกรรม
3นาย วินัย จบเจนไพรอุตสาหกรรม
4นางสาว มาลัยพร สายชุมดี-
5นางสาว บุศรินทร์ บุญก่อสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สัณหณัฐ สมบัติภัทราปวช.
2นางสาว เสาวรส แก้วประดับปวช.
3นาย ธารทอง อึ้งชัยวงษ์ปวช.
4นางสาว รากิณี ยาเดฟปวช.
5นาย ชวัลวิทย์ วรามิตรปวช.
6นาย ภาณุพงษ์ นพวันปวส.
7นาย ฉัตรชัย เทพธีระชัยปวส.
8นาย จักรพันธ์ แก้วประยูรปวส.
9นาย ยศนันท์ ชินารักษ์ปวส.
10นาย จีรวัฒน์ วงศ์ไชยปวส.

Contact Information

Name : นาย พีระพงษ์ จันเขียว
Email : tech_nuy@hotmail.com
Phone : 0840554479
FB : https://www.facebook.com/tech.nuy
LINE ID : beegle_noy