เครื่องปั่นออกกำลังกายได้พลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่(Blender Mobile Electrical Energy)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศิริรักษ์ เปลี่ยนสันเทียะอุตสาหกรรม
2นาย บุญเลิศ สุขประเดิมอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. นาครินทร์ จันทร์กาบอุตสาหกรรม
4นาย อาทิตย์ ชิดชอบอุตสาหกรรม
5นาย กฤษณา สุขสนิทอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธเนศ ผลเกิดปวช.
2นาย ฐิรวัฒน์ หอมพามาปวช.
3นาย ประกาศิต พระใหม่งามปวช.
4นาย วชิระ ทวีดำรงพันธ์ปวช.
5นาย กันตพงศ์ สุรชิตปวช.
6นาย พร้อมศักดิ์ คงสุขปวช.
7นาย สิรภพ ห้องเเซงปวช.
8นาย ธนดล สิงคเวหนปวช.
9นาย เขษมศักดิ์ เปรียงพรมปวส.
10นาย ภานุวัฒน์ ทองหล่อปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปั่นออกกำลังกายได้พลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ โดยปั่นจักรยานออกกำลังกายเปรียบเทียบเวลา ที่ใช้ปั่นได้ระยะทาง เปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ในร่างกายแคลอรี่(calorie) กับพลังงานไฟฟ้าที่ได้ ผลการประเมินความเปรียบเทียบ เครื่องปั่นออกกำลังกายได้พลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ ที่กระแส 5 A แรงดันไฟฟ้า 12.3 V ปั่นจักยานออกกำลังกายเปรียบเทียบเวลา 30 นาที ที่ใช้ปั่นได้ระยะทาง 15 กิโลเมตร ปั่นจักรยานออกกำลังกายเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ในร่างกาย 250 แคลอรี่ ได้พลังงานไฟฟ้าที่ได้ 300 วัตต์ /ชั่วโมง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปั่นออกกำลังกายได้พลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ มีขนาด กว้าง 55 ซม.ยาว 58 ซม. สูง 38 ซม. น้ำหนัก 5 กิโลกรัม เคลื่อนย้ายสะดวก เป็นเครื่องออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานผลิตไฟฟ้าเพิ่มพลังงาน เป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ประหยัดเงินค่าไฟฟ้า ลดภาวะโลกร้อน และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 220 VAC USB 5 VDC และยังได้ออกกำลังกายส่งผลดีต่อสุขภาพสามารถปั่นไฟฟ้าเสร็จแล้วจักรยานยังสามารถนำไปใช้งานได้ปกติ
1. ได้สิ่งประดิษฐ์เครื่องปั่นออกกำลังกายได้พลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานได้จริง
2. เพิ่มพลังงานไฟฟ้าจากการปั่นจักรยานออกกำลังกาย เป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
3. เป็นพลังงานทางเลือกที่ปลอดภัยในการใช้งานเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Contact Information

Name : นาง ศิริรักษ์ เปลี่ยนสันเทียะ
Email : sirirak_22@hotmail.com
Phone : 0874524122
FB : https://www.facebook.com/Sirirak.Plinsanthia
LINE ID : sirirak22