ผลิตภัณฑ์ภาพจักรสาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จินตนา ใจรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ยลดา สุดเพียรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ธนธัช กันพร้อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตนวดี พันธุ์โตปวส.
2นางสาว จินตนา พุ่มชะโกปวส.

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานจักสานไม้ไผ่เป็นงานที่ทำสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่ด้วยสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา หวังที่จะมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นและหวังที่จะร่ำรวยอยู่ตลอด แต่การจักสานไม้ไผ่นั้นต้องใช้เวลาและความอดทนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งรายได้ที่ได้รับจากการขายเครื่องจักสานไม้ไผ่ไม่คงที่ น้อยบ้างมากบ้างในบางครั้ง ดังนั้นกลุ่มของผู้วิจัยซึ่งเป็นกลุ่มของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีความสนใจที่จะช่วยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานไม้ไผ่ โดยได้มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในเรื่องการออกแบบลวดลายและการแกะรูปภาพให้ออกมาในรูปของการสาน แล้วนำลายที่ได้ออกแบบไว้ใส่ให้เกิดความสวยงามโดดเด่นน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและคงอยู่คู่ชุมชนต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์จัดทำจากไม้ไผ่ หวาย ใช้ดิ้นทอง ตกแตกเพิ่มเติม ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้จากชุมชนท้องถิ่น นำมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปจักสานด้วยมือ ลวดลายไทย ลักษณะของผลิตภัณฑ์มีความคงทนแข็ง ลดค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์ เพิ่มความคุ้มค่าในตัวผลิตภัณฑ์
1.ใช้ในการประดับบ้านเรือน สถานที่ทำงาน ห้างร้าน ต่างๆ
2.เป็นของฝาก ของที่ระลึกให้กับบุคคลสำคัญ

Contact Information

Name : นาง จินตนา ใจรักษ์
Email : jintana120619@gmail.com
Phone : 0817364549
FB : https://www.facebook.com/จินตนา..ใจรักษ์
LINE ID : Pompom