ระบบบริหารจัดการร้านซ่อม ออนไลน์ครบวงจร iRepairs Online Management System

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวุฒิ โมฆรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อิสระ วรนามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย นพพร กอผจญสามัญ
4ดร. ธิปดิ์ ภาสว่างอุตสาหกรรม
5นางสาว สุภาวินี กอผจญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัฒนา ชัดไธสงปวช.
2นางสาว อรวรรณ ขันรักษาปวช.
3นางสาว วิภาวดี อินอุ่นโชติปวส.
4นาย สราวุธ ไชยเกตุปวส.
5นาย วิสิฐ ภูศรีปวส.
6นางสาว เกศกนก ขามกุลาปวส.
7นางสาว ธัญลักษณ์ หอมหวลปวส.
8นาย จักรพงษ์ สารครศรีปวส.
9นาย ธีริศรา สดมพฤกษ์ปวส.
10นาย สหรัถ ระดาสารปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้และประชาชนทั่วไป มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นมีอายุการใช้งานและ เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ในบ้างครั้งจึงต้อง ส่งร้านหรือศูนย์ซ่อมอยู่บ่อยครั้ง และในบ้างครั้งก็เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเป็นอันมาก ด้านของผู้ให้บริการคือร้านซ่อมหรือศูนย์ซ่อมแต่ละครั้งจะมีทั้งลูกค้าที่เข้ามาขอใช้ บริการเองถึงร้านและในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อเอาระบบคอมพิวเตอร์และระบบการจัดการฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในระบบธุรกิจ จึงทำให้ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบธุรกิจสามารถใช้ร่วมกันได้ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ ข้อมูลในระบบมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบบริหารจัดการร้านซ่อม ออนไลน์ครบวงจร ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการนำสินค้ามาซ่อม/เคลมที่ร้านแล้วผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะสินค้านั้น ๆ ได้ โดยระบบสามารถให้ผู้รับบริการสแกน QR Code ของใบส่งซ่อมเพื่อติดตามสถานะของสินค้าได้ทันที
อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลด้านการซ่อมเครื่องใช้ได้สะดวก รวดเร็ว
ส่งเสริมการใช้บริการซ่อมออนไลน์อย่างถูกต้องเหมาะสม
ช่วยให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกับทางช่างซ่อม ได้รวดเร็ว

Contact Information

Name : นาย ณัฐวุฒิ โมฆรัตน์
Email : nattawut.mokkarut@gmail.com
Phone : 0981894072
FB : https://www.facebook.com/ณัฐวุฒิ..โมฆรัตน์
LINE ID : noname101