เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปจากธัญพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พุธิตา แก้วอารีลักษณ์-
2นางสาว จริยาภรณ์ ป้องคำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อัจฉราพร พงษ์ประยูรปวส.
2Miss พุธิตา แก้วอารีลักษณ์ปวส.
3นางสาว สุพัตรา แช่มช้อปวส.

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปจากธัญพืชมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) เพื่อศึกษาชนิดของธัญพืชที่นำมาทำเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป โดยทางคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปจากธัญพืชโดยการคัดเลือกธัญพืช 7 ชนิด ได้แก่ 1. ถั่วเหลือง 2. ถั่วเขียว 3. ถั่วแดง 4. ถั่วดำ 5. ลูกเดือย 6. หญ้าหวาน 7. ข้าวโอ๊ต 2.) เพื่อศึกษาการนำธัญพืชมาทำเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป และทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองแล้วได้ดังตารางแสดงผลการทดลอง 3.) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องดื่ม ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจและพิจารณาพบว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในรสชาติของเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปจากธัญพืช

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องดื่มที่อออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เนื่องจากฃ่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของผู้สูงอายุ และธัญพืชที่นำมาใช้ช่วยในเรื่องของผิวพรรณ ระบบการทำงานของสมอง และช่วยบรรเทาอาการต่างๆของโรคต่างๆได้ เช่น ลดน้ำตาลในเลือดได้บ้างเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ช่วยในเรื่องการบำรุงผิวพรรณ ช่วยในเรื่องของระบบความทรงจำ(สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์) อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นพาคินซันในเรื่องการบรรเทาอาการของผู้ป่วย

Contact Information

Name : นางสาว พุธิตา แก้วอารีลักษณ์
Email : brown_191139@hotmail.com
Phone : 0952163609
FB : https://www.facebook.com/iam.brown.31
LINE ID : -