หมวกเชื่อมระบายลม

วิทยาลัยเทคนิคเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

“ตามที่ สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ(NIOSH) ระบุว่า มากกว่า 400,000 คน ทั้งชาย และ หญิงในโรงงานอุตสาหกรรมถูกว่าจ้างให้ทำงานด้านงานเชื่อมและสายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการสำรวจพบว่า แรงงานเหล่านี้ มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหากับระบบทางเดินหายใจที่รุนแรง,ระบบทางประสาท และสาเหตุหนึ่งของผลกระทบของการเชื่อมที่มีต่อสุขภาพ คือ ควันเชื่อม ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องระบายอากาศแต่การสัมผัสแบบใกล้ชิดไม่สามารถที่จะป้องกันควันเชื่อมได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้คิดค้นจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันควันที่มาจากการเชื่อม โดยนำพัดลมเป่าอากาศมาติดตั้งกับหมวกกันเศษเชื่อมเพื่อให้เป่าควันเชื่อมในขณะที่ปฏิบัติงานเชื่อม ซึ่งจะทำให้ควันที่มาจากการเชื่อมไม่กระทบกับผิวหนังและอวัยวะสำคัญโดยตรง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“หมวกเชื่อมระบายลม” เป็นหมวกป้องกันภัยที่ทำมาจากพลาสติกและหนังมีกระจกที่สามารถช่วยในด้านการป้องกันกันแสงจากการเชื่อม มีการออกแบบให้มีการใช้งานสะดวกและง่ายขณะใช้งาน โดยหมวกระบายลมจะสามารถปรับขนาดได้ตามศีรษะของผู้ปฏิบัติงานเชื่อม ส่วนต้นกำลังจะใช้แรงดันไฟขนาด 12 โวลขับพัดลมเป่าระบายควันจากงานเชื่อมโดยพัดลม จำนวน 2 ตัว ซึ่งจะมีระบบทำงานเพียงตัวเดียวหรือทั้งสองตัวพร้อมก็ได้
1. ได้หมวกเชื่อมระบายลม ที่มีประคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าจากมลพิษที่เกิดจากควันเชื่อม
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆให้แก่สังคม
3.ทำให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ในกระบวนการผลิตสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัศวิน สัตตาคมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล สุทธิปวส.

Contact Information

Name : นาย อัศวิน สัตตาคม
Email : skyline_tau@hotmail.com
Phone : 085-4623192
FB : https://www.facebook.com/ครอบครัวตัว.ต.
LINE ID : Asawin-4886